หนังสือชีววิทยาออกใหม่ !!! หนังสือเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ Discipline, frontpage, ครู, ชีววิทยา

      สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดทำหนังสือเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่ที่ต้องการเพิ่มศักยภาพของตนเองทางด้านวิทยาศาสตร์ ในการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการคิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนผู้สนใจใฝ่เรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งเพิ่มเติมไปจากหลักสูตรที่กำหนด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้เรียนรู้ควบคู่ไปกับหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมชีววิทยาที่นักเรียนได้เรียนอยู่แล้ว                           หนังสือเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ พื้นฐานชีววิทยา ราคา 52 บาท จำนวนหน้า 39 หน้า มีเนื้อหาประกอบด้วยเรื่อง แอนติบอดี ครูผู้สอนสามารถนำเนื้อหาเหล่านี้ไปใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนในบทเรียนของหน่วย ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิตในเรื่องที่เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน   หนังสือเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา เล่ม 1 ราคา 48 บาท จำนวนหน้า 29 หน้า มีเนื้อหาประกอบด้วยเรื่อง กายวิภาคศาสตร์ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง (ไส้เดือนดินและแมลงสาบ) ครูผู้สอนสามารถนำเนื้อหาเหล่านี้ไปใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนในบทเรียนของหน่วย สิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตในเรื่องที่เกี่ยวกับระบบต่างๆ ในร่างกายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง   หนังสือเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา […]

418 total views, no views today

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนความรู้และทักษะปฏิบัติการทางชีววิทยาชีววิทยา 2558

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ ข่าวสารต่างๆ, ครู

ตามที่ สสวท. สาขาชีววิทยาได้เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนความรู้และทักษะปฏิบัติการ ทางชีววิทยาในหนังสือเรียนรายวิชา เพิ่มเติมชีววิทยา เล่ม 3 และเล่ม 4  (http://biology.ipstweb.com/?p=2293) สาขาชีววิทยาจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมทั้ง 2 รุ่น แยกตามหัวข้อ ดังรายชื่อด้านล่าง รุ่นที่ 1 เล่ม 3 และ เล่ม 4 รุ่นที่ 2 เล่ม 3 และ เล่ม 4  หรือตรวจสอบที่ https://drive.google.com/file/d/0B6ArcajcQdvdZms4SzNCQUZsVmc/view?usp=sharingขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมตรวจสอบความถูกต้องของ ชื่อ-นามสกุล และสถานที่ทำงาน เพื่อความถูกต้องในการออกวุฒิบัตร  หากรายชื่อมีข้อผิดพลาดหรือมีข้อสงสัยให้แจ้งที่ โทรศัพท์ 02-3924021 ต่อ 1404 ในวันเวลาราชการเท่านั้น E-mail pwein@ipstweb.com panick.wei@gmail.com 68 total views, no views today

68 total views, no views today

รับสมัครประกวดสื่อโปสเตอร์จุลชีววิทยาระดับชั้นม.ปลาย(ปิดรับส่งผลงาน)

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ กลุ่มเป้าหมาย, ข่าวสารต่างๆ, ครู, นักเรียน

               ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ British Mycological Society (BMS) และ Microbiology in Schools Advisory Committee (MiSAC) ประเทศสหราชอาณาจักร จะจัดให้มีการประกวดสื่อโปสเตอร์จุลชีววิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเพิ่มความตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของฟังไจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพให้แก่บุคคลทั่วไป โดยโปสเตอร์ที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับรางวัลจะนำไปจัดแสดง      ในงานอบรมวิชาการเห็ดราวิทยา “Mycology in Southeast Asia” ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ จังหวัดขอนแก่น                  รางวัลสำหรับผู้ชนะรางวัลที่ 1 เงินรางวัลมูลค่า 15,000 บาทรางวัลที่ 2 เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาทรางวัลที่ 3 เงินรางวัลมูลค่า […]

97 total views, no views today

ความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับพันธุศาสตร์

เขียนโดย nantaya เมื่อ . หัวข้อ นักเรียน, บทความ, บทความปี 2557, มัธยมศึกษาปีที่5, สิ่งสืบต่อพันธุกรรม, ยีน (Genes)

ความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับพันธุศาสตร์ (misconception) ที่พบบ่อยในชั้นเรียน

880 total views, no views today