ประกาศผลการประกวดสื่อโปสเตอร์ จุลชีววิทยา ระดับชั้น ม.ปลาย

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ ข่าวสารต่างๆ, ครู, ชีววิทยา, นักเรียน, วิทยาศาสตร์

       ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ British Mycological Society (BMS) และ Microbiology in Schools Advisory Committee (MiSAC) ประเทศสหราชอาณาจักร จัดให้มีการประกวดสื่อโปสเตอร์จุลชีววิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเพิ่มความตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของฟังไจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพให้แก่บุคคลทั่วไป โดยโปสเตอร์ที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับรางวัลจะนำไปจัดแสดง   ในงานอบรมวิชาการเห็ดราวิทยา “Mycology in Southeast Asia” ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ จังหวัดขอนแก่น 

      สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จึงขอประกาศผลการประกวดสื่อโปสเตอร์ จุลชีววิทยา ระดับ ชั้น ม.ปลาย ดังนี้

ผลงานผู้ได้รับรางวัลที่ 1-3 และรางวัลชมเชย 5 รางวัล

 

       ทั้งนี้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  British Mycological Society (BMS) และ Microbiology in Schools Advisory Committee (MiSAC) ประเทศสหราชอาณาจักร ขอขอบคุณ ครูผู้สอนและนักเรียนทุกคนที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเข้ามาในครั้งนี้

      สำหรับผู้เข้าร่วมประกวดจะได้รับประกาศนียบัตร และสื่อการเรียนการสอนส่งทางไปรษณีย์ภายหลัง (ช่วงเดือนกรกฎาคม) ทั้งนี้ขอให้ครูผู้สอนและนักเรียนทุกคนตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ-นามสกุลอีกครั้ง ตาม URL: https://drive.google.com/file/d/0B7tZaIGLMQoHQzE5ejZfbFJaTVk/view?usp=sharing

หากมีการแก้ไขขอให้ติดต่อที่
โทรศัพท์  ๐๒-๓๙๒๔๐๒๑ ต่อ ๑๔๐๒-๑๔๐๖  (ในวันและเวลาราชการ)

E-mail:panick.wei@gmail.com

 4,148 total views,  2 views today