หนังสือชีววิทยาออกใหม่ !!! หนังสือเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ Discipline, frontpage, ครู, ชีววิทยา

      สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดทำหนังสือเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่ที่ต้องการเพิ่มศักยภาพของตนเองทางด้านวิทยาศาสตร์ ในการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการคิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนผู้สนใจใฝ่เรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งเพิ่มเติมไปจากหลักสูตรที่กำหนด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้เรียนรู้ควบคู่ไปกับหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมชีววิทยาที่นักเรียนได้เรียนอยู่แล้ว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์
พื้นฐานชีววิทยา
ราคา 52 บาท จำนวนหน้า 39 หน้า

มีเนื้อหาประกอบด้วยเรื่อง
แอนติบอดี ครูผู้สอนสามารถนำเนื้อหาเหล่านี้ไปใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนในบทเรียนของหน่วย
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิตในเรื่องที่เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน

 

หนังสือเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์
ชีววิทยา เล่ม 1
ราคา 48 บาท จำนวนหน้า 29 หน้า

มีเนื้อหาประกอบด้วยเรื่อง
กายวิภาคศาสตร์ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
(ไส้เดือนดินและแมลงสาบ)
ครูผู้สอนสามารถนำเนื้อหาเหล่านี้ไปใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนในบทเรียนของหน่วย
สิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตในเรื่องที่เกี่ยวกับระบบต่างๆ ในร่างกายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

 

หนังสือเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์
ชีววิทยา เล่ม
2 ราคา 112 บาท จำนวนหน้า 118 หน้า

มีเนื้อหาประกอบด้วยเรื่อง
กายวิภาคศาสตร์ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
(หอยลาย หมึกกล้วย
กุ้งก้ามกราม) และเรื่องเนื้อเยื่อสัตว์
ครูผู้สอนสามารถนำเนื้อหาเหล่านี้ไปใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนในบทเรียนของหน่วย
สิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตในเรื่องที่เกี่ยวกับระบบต่างๆ
ในร่างกายของสัตว์ไม่มีกระดูก  สันหลัง

 

หนังสือเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา
เล่ม
3 ราคา
100 บาท จำนวนหน้า 106 หน้า

มีเนื้อหาประกอบด้วยเรื่อง พืชดินเค็ม
และสัณฐานวิทยาของพืชดอก
ครูผู้สอนสามารถนำเนื้อหาเหล่านี้ไปใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนในบทเรียนของหน่วย
การดำรงชีวิตของพืชในเรื่องที่เกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของราก ลำต้น
และใบของพืช

 

หนังสือเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์
ชีววิทยา เล่ม 4
ราคา 82 บาท จำนวนหน้า 78 หน้า

มีเนื้อหาประกอบด้วยเรื่อง
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่ถูกควบคุมด้วยยีนนอกนิวเคลียส เครื่องหมายทางพันธุกรรม
การพรางและการเลียนแบบ
ครูผู้สอนสามารถนำเนื้อหาเหล่านี้ไปใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนในบทเรียนของหน่วย
พันธุศาสตร์ และมีกิจกรรมการสกัด
DNA ให้นักเรียนได้ทดลองปฏิบัติ

 

หนังสือเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์
ชีววิทยา เล่ม 5
ราคา 82 บาท จำนวนหน้า 80 หน้า

มีเนื้อหาประกอบด้วยเรื่อง แนวการจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต
การเก็บและการเก็บรักษาตัวอย่างสิ่งมีชีวิต
ครูผู้สอนสามารถนำเนื้อหาเหล่านี้ไปใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนในบทเรียนของหน่วย
ความหลากหลายทางชีวภาพและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม
ในเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและอาณาจักรของสิ่งมีชีวิต

 

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและตัวอย่างภาพภายในเล่ม

 

 

 

 

 2,576 total views,  5 views today