ภาพถ่ายการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนความรู้และทักษะปฏิบัติการ วันที่ 23 -25 มีนาคม 2558

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ กลุ่มเป้าหมาย, ข่าวสารต่างๆ, ครู, ชีววิทยา, วิทยาศาสตร์, วิทยาศาสตร์--ชีววิทยา, สิ่งสืบต่อพันธุกรรม, ยีน (Genes), โครงสร้างและหน้าที่ของพืช (Plant structure and function)

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนความรู้และทักษะปฏิบัติการ ทางชีววิทยา
ในหนังสือเรียนรายวิชา เพิ่มเติมชีววิทยา เล่ม 3 และเล่ม 4

รุ่นที่  1 ระหว่างวันที่ 23-25 มี.ค. 2558   

สาขาชีววิทยา สสวท. มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนความรู้และทักษะปฏิบัติการทางชีววิทยาในหนังสือเรียนรายวิชา เพิ่มเติมชีววิทยา เล่ม 3 และเล่ม 4 เพื่อให้ครูผู้สอนได้เพิ่มพูนทักษะปฏิบัติการด้านต่างๆ และสร้างความมั่นใจแก่ครูผู้สอนในการสอนปฏิบัติการแก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มี 2 หัวข้อ ได้แก่
  1.  เพิ่มพูนความรู้และทักษะปฏิบัติการในหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เล่ม 3 (พืช) 

  2.  เพิ่มพูนความรู้และทักษะปฏิบัติการในหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เล่ม 4 (พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ) 

 

ภาพถ่ายการอบรม 

 

 981 total views,  1 views today