บุคลากร

ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เล็งเห็นความสำคัญของการ เพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนการสอนวิชาชีววิทยา ในขั้นมัธยมศึกษาและประถมศึกษา จึงได้จัดตั้งสาขาชีววิทยาขึ้นพร้อมๆ กับการตั้งสถาบัน สสวท. คือเมื่อวันที่ ๒o มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๖ นับแต่นั้นมา สาขาชีววิทยาได้เป็นแกนนำในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนชีววิทยา ทั้งในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย นอกจากนี้ทางสาขายังได้จัดทำโครงการอื่นๆ ที่ช่วยยกมาตรฐานการเรียนการสอนในโรงเรียน  

บุคลากรสาขาชีววิทยา

 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1. ดร.วนิดา ธนประโยชน์ศักดิ์ ผู้อำนวยการสาขาชีววิทยา
2. นางสาวอรสา ชูสกุล (ลาศึกษาต่อ) ผู้ชำนาญ
3. นายธีรพัฒน์ เวชชประสิทธิ์ ผู้ชำนาญ
4. ดร.นันทยา อัครอารีย์ นักวิชาการ
5. ดร.สุนัดดา โยมญาติ นักวิชาการ
6. นางสาววิลาส รัตนานุกูล นักวิชาการ
7. ดร.ขวัญชนก ศรัทธาสุข นักวิชาการ
8. นางสาวภัณฑิลา อุดร นักวิชาการ
9. นางสาวปาณิก เวียงชัย นักวิชาการ
10. นางสาวปุณยาพร บริเวธานันท์ นักวิชาการ
11. ดร.ปารวีร์ เล็กประเสริฐ นักวิชาการ
12. นางกาญจนา  มารมย์ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปอาวุโส
13. นางสาวธนัชญา  ฮงทอง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
14. ศ.ดร.ไพศาล สิทธิกรกุล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษสาขาชีววิทยา
15. รศ.ดร.วีระวรรณ สิทธิกรกุล ผู้เชี่ยวชาญสาขาชีววิทยา
16. ผศ.ดร.พัชนี สิงห์อาสา ผู้ชำนาญสาขาชีววิทยา
17. นางเพ็ชรรัตน์ ศรีวิลัย ผู้เชี่ยวชาญสาขาชีววิทยา
18. นายณรงค์ พ่วงศรี ผู้ชำนาญสาขาชีววิทยา
19. ดร.ศุภณัฐ ไพโรหกุล ผู้ชำนาญสาขาชีววิทยา