ประวัติสาขาชีววิทยา

ด้วยทางสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เล็งเห็นความสำคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนการสอนวิชาชีววิทยา ในขั้นมัธยมศึกษาและประถมศึกษา จึงได้จัดตั้งสาขาชีววิทยาขึ้นพร้อม ๆกับการตั้งสถาบัน สสวท. คือเมื่อวันที่ ๒o มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๖ นับแต่นั้นมา สาขาชีววิทยาได้เป็นแกนนำในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนชีววิทยาในทั้งชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย นอกจากนี้ทางสาขายังได้จัดทำโครงการอื่น ๆ ที่ช่วยยกมาตรฐานการเรียนการสอนในโรงเรียน กิจกรรมต่างๆ ที่ทางสาขาได้จัดตั้งขึ้นได้ถูกรวบ รวมไว้ในหัวข้อ บทบาทหน้าที่ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้าชมของท่าน

ที่  ชื่อ- สกุล

 ดำรงตำแหน่ง

 1.  ดร.ทวี  หอมชง
 2.  ดร.พิศาล  สร้อยธุหร่ำ
 3.  นางนันทิยา  บุญเคลือบ
 4.  นางมาลินี  นิ่มเสมอ
 5.  นายชูศิลป์  อัตชู
 6.  ดร.วนิดา  ธนประโยชน์ศักดิ์

 2550- ปัจจุบัน