งานบริการสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก

 

สาขาชีววิทยามีตัวอย่างสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก เช่น ไฮดรา พลานาเรีย และพารามีเซียม

เพื่อให้บริการแก่อาจารย์ ครูผู้สอน นักเรียน นิสิต และนักศึกษา สำหรับใช้ในการ

จัดการเรียนการสอน โดยมาขอรับบริการได้ที่สาขาชีววิทยา อาคารอำนวยการ ชั้น 4

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันและเวลาราชการค่ะ

 

ตัวอย่างสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ที่เปิดบริการ

1796691_592403117507802_1920130779_n      

Hydra

panaria

Planaria

  paramecium -1

Paramecium