สื่อจุลชีววิทยา

การป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายเบื้องต้น

              มือ เป็นอวัยวะสำคัญที่มนุษย์ใช้ในการหยิบ จับ สัมผัสกับสิ่งของ หรือสัตว์เลี้ยง หากมือที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ไปสัมผัสกับอาหาร ปาก ตา หรือผิวหนัง ก็จะเกิดการแพร่กระจายเข้าสู่ร่างกายได้   โดยเชื้อโรคนั้นก่อให้เกิดโรคต่างๆ  ได้แก่ โรคระบบทางเดินอาหาร เช่น โรคโนโรไวรัส ท้องร่วง  ท้องเสีย โรคระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัดใหญ่ชนิดต่างๆ   หรือโรคตาแดง ดังนั้นการล้างมือจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนควรปฏิบัติเป็นประจำอยู่เสมอ โดยเฉพาะในเด็กและนักเรียน โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ยึดหลัก 2 ก่อน 5 หลัง คือ ก่อนรับประทานอาหาร และก่อนเตรียมปรุงอาหาร และ 5 หลัง ได้แก่ หลังเข้าห้องน้ำหรือห้องส้วม, หลังหยิบจับสิ่งสกปรก เช่น ถังขยะ หรือสิ่งของที่มีพิษ เช่น กระป๋องยาฆ่าแมลง, หลังเยี่ยมผู้ป่วยในสถานพยาบาล, หลังสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยง และหลังกลับมาจากนอกบ้าน โดยมีวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง คือล้างด้วยน้ำสะอาดและสบู่  เป็นเวลา 15-30 วินาที  โดยมีวิธีการล้างมือ 7 ขั้นตอน ดังนี้
                         

ที่มา : สำนักสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

            ทั้งนี้ ทางสาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลายขอนำเสนอบทเพลง “ล้างมือกันเถอะ”  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในชุดการเรียนรู้สื่อประกอบเอกสารเสริมจุลชีววิทยา ที่ได้จัดทำขึ้น เหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่ชั้นอนุบาล เป็นต้นไป จะช่วยให้เกิดความ เพลิดเพลินในการล้างมือ และปฏิบัติต่อไปจนเป็นนิสัย  ขอเชิญรับชมค่ะ​ เนื้อเพลง ล้างมือกันเถอะ

ชื้อโรคนั้นมีอยู่ได้ทุกที่    ถ้าจะให้ดีเราควรล้างมือ

สบู่ใช้ดีมาลองดูซิ    ให้ถูกวิธีมี 7 ขั้นตอน

       หนึ่งเราใช้ฝ่ามือมาถูกัน (เอ้า ถู ถู ถู)    สองเอาฝ่ามือเรานั้นมาถูหลังมือ

สามเอานิ้วมือมาถูซอกนิ้ว (เอ้า ถู ถู ถู)       สี่ใช้หลังนิ้วของเรามาถูฝ่ามือ

ห้ากำบิดนิ้วโป้งของเรา (เอ้า บิด บิด บิด)   หกใช้ปลายนิ้วถูขวางที่ฝ่ามือ

เจ็ดใช้ฝ่ามือถูรอบๆข้อมือ     ล้างน้ำเปล่าและนำผ้าสะอาดมาเช็ดที่มือ

พวกเราล้างมือแล้วเราสดใส    สะอาดจังเมื่อเราล้างมือ

ขยันล้างมือเพื่อสุขภาพ  และพลานามัยที่ดี