รวมลิงค์บทเรียนชีววิทยา หลักสูตร 2551 เล่ม 5

  บทที่ 19 ความหลากหลายทางชีวภาพ

 

 • What is biodiversity? แอนิเมชันพร้อมเสียงบรรยายอธิบายเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ

 

 • An illustrated definition of biodiversity, ecological footprint and ecosystem แอนิเมชันเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ รอยเท้าทางนิเวศน์ และระบบนิเวศวิทยา แอนิเมชันสวยงามและเข้าใจง่าย มีเสียงบรรยายในรูปแบบของการเล่าเรื่องที่สนุกสาน

 

 • Biodiversity : Animation and Image เว็บไซต์รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแอนิเมชันและรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ

 

 

 • Classification มีเนื้อหาเกี่ยวกับการจำแนกประเภทของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก(How are microorganisms classified) มีภาพประกอบสวยงาม

 

 • Classification using keys มีเนื้อหาเกี่ยวกับการจำแนกประเภทและระบุชนิดของสิ่งมีชีวิตโดยใช้ ไดโคโตมัสคีย์ มีกิจกรรมหลายกิจกรรมให้ฝึกทำซึ่งอยู่ในหัวข้อ Activities

 

 • Dichotomous keys แอนิเมชันแสดงการระบุชนิดแบคทีเรียโดยใช้ไดโคโตมัสคีย์ และมีกิจกรรมให้ฝึกการใช้ไดโคโตมัสคีย์ มีภาพสวยงาม และมีเสียงพร้อมคำบรรยายประกอบ

 

 • Living Things: Families เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมweb link เพื่อบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับClassification of Plants & Animals แยกเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิต เช่น การจำจำแนกพืช,แมลง,ไส้เดือน,สัตว์มีกระดูกสัน หลัง และอื่นๆ และยังมี กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียนรู้เรื่อง Classificationเพื่อทำ ให้เด็กเห็นว่ามันเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันที่เราใช้อยู่

 

 • Exploring life’ s origins มีเนื้อหา ภาพ และวีดีโอแอนิเมชันอธิบายเกี่ยวกับกำเนิดของชีวิต

 

 • O as origin วีดีโอแอนิเมชันแสดงสมมติฐานเกี่ยวกับกำเนิดของชีวิต ภาพแอนิเมชันสีสวยงามและมีเสียงบรรยายประกอบในรูปแบบของการเล่าเรื่องที่สนุกน่าสนใจ สามารถdownload วีดีโอแอนิเมชันไปใช้เป็นสื่อการสอนได้

 

 • Endosymbiosis วีดีโอแอนิเมชันอธิบายสมมติฐานของการเกิดไมโทคอนเดรียและคลอโรพลาสต์ มีเสียงและคำบรรยายประกอบ

 

 • The origin of organelles วีดีโอแอนิเมชันอธิบายสมมติฐานของการเกิดไมโทคอนเดรียและคลอโรพลาสต์ มีเสียงและคำบรรยายประกอบ

 

 • The five kingdoms of living things มีเนื้อหาสั้นๆ อธิบายลักษณะของสิ่งมีชีวิตในแต่ละอาณาจักร พร้อมทั้งมีลิงค์ไปยังภาพถ่ายที่สวยงามของตัวอย่างสิ่งมีชึวิตในแต่ละอาณาจักร

 

 • Life cycle of a cellular slime mold วีดีโอแอนิเมชันแสดงวัฏจักรชีวิตของราเมือกชนิดเซลลูลาร์ มีภาพแอนิเมชันสวยงามพร้อมเสียงและคำบรรยายประกอบ

 

 • Life cycle of moss วีดีโอแอนิเมชันอธิบายถึงวัฏจักรชีวิตของมอส ภาพแอนิเมชันสีสันสวยงามพร้อมเสียงและคำบรรยายประกอบ

 

 • Ferns life cycle animation วีดีโอแอนิเมชันอธิบายถึงวัฏจักรชีวิตของเฟิน ภาพแอนิเมชันสีสันสวยงามและเนื้อหาเข้าใจได้ง่าย

 

 • Fern Siam เว็บไซต์ที่รวบรวมเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับเฟินไว้มากมายซึ่งสามารถเลือกหัวข้อที่สนใจศึกษาจากเมนูทางซ้าย

 

 • Plant reproduction เนื้อหาเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของพืชและวัฏจักรชีวิตของพืชโดยแบ่งออกตามกลุ่มของพืชแต่ละชนิด ดังนี้ The lifecycle of plant, The moss life cycle, The fern life cycle, Gymnosperm Reproduction and Angiosperm seed formation โดยสามรถ clickที่แต่ละเรื่องเพื่อลิงค์ไปยังวีดีโอแอนิเมชัน

 

 • Plant Kingdom (Plantae) เนื้อหามีการแบ่งชนิดพืชออกเป็น 5 กลุ่ม คือ Mosses and Allies, Fern and Allies, Conifers and Allies, Flowering dicot plants, Flowering monocot plants มีภาพประกอบของพืชในกลุ่มต่างๆ พร้อมคำอธิบาย และมี link ไปยังพืชในกลุ่มนั้นๆ สำหรับคำอธิบายเพิ่มเติม

 

 • The Fungus Kingdom อธิบายถึงสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรฟังไจ ซึ่งแบ่งออกเป็นไฟลัม ต่างๆ 5 ไฟลัมโดยจะมีคำอธิบายรายละเอียดพร้อมภาพประกอบสวยงามในแต่ละไฟลัม

 

 • The Fungi Kingdom วีดีโอแอนิเมชันอธิบายลักษณะทั่วๆ ไปของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรฟังไจ

 

 • Fungi เนื้อหาเกี่ยวกับฟังไจซึ่งแบ่งเป็นหัวข้อต่างๆ เช่น Characteristics of fungi, Fungi and human, Fungi food เป็นต้น มีภาพประกอบเนื้อหาที่สวยงาม

 

 • Lifecycle of Fungus: Rhizopus Stolonifer วีดีโอแอนิเมชันแสดงวัฏจักรชีวิตของราดำ มีเสียงและคำบรรยายประกอบ

 

 • Natural perspective: Animal Kingdom มีเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรสัตว์พร้อมภาพประกอบ ได้แก่ Spinal cord, Joint leg, Soft bodies, Spiny-skinned, Marine-stingers

 

 • The Animal Kingdom มีเนื้อหาเกี่ยวกับ Invertebrate และ Vertebrate โดยในแต่ละกลุ่มจะแยกประเภทของสัตว์ออกเป็นกลุ่มย่อยๆ อีกมากมายซึ่งสามารถกดลิงค์เข้าไปศึกษารายละเอียดพร้อมทั้งมีภาพประกอบ

 

 • Animal Video Index  รวบรวม Video clip เกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตว์ประเภทต่างๆ เช่น Animal survival video, Amphibian video, Bird video เป็นต้น

 

  บทที่ 20 ประชากร

  บทที่ 21 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม