ลิงค์แหล่งการเรียนรู้ตามบทเรียนในหนังสือเรียนชีววิทยา เล่มพื้นฐาน (หลักสูตร 2551)

บทที่ 1 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

 1. Ecosystems of our world ส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อหา ในหัวข้อต่าง ๆ เช่น what is a biome, what is an ecosystem และอธิบายถึงไบโอมประเภทต่างๆ เช่น mountains, tundra, savannah เป็นต้น ในแต่ละไบโอมจะมีเสียงของสิ่งมีชีวิตและธรรมชาติประกอบไบโอมนั้นๆ ด้วย และจะมีลิงค์เวปไซต์อื่น ๆ ที่มีรูปภาพประกอบเนื้อหา
 2. ระบบนิเวศ คือ อะไร คลิปวีดีโออธิบายเกี่ยวกับระบบนิเวศ ซึ่งออกอากาศในรายการวันละนิดวิทย์เทคโน
 3. นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม เป็นบทเรียนเกี่ยวกับนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม มีคำถามก่อนเรียนและคำถามท้ายบท
 4. Chain reaction (โซ่อาหาร) เกมเกี่ยวกับโซ่อาหาร และมีการอธิบายถึงคำว่า omnivores (ผู้บริโภคทั้งพืชและสัตว์), carnivores (ผู้บริโภคสัตว์), และ herbivores (ผู้บริโภคพืช)
 5. Game for food chains เกมเกี่ยวกับโซ่อาหาร
 6. Matter recycling and energy flow animation แอนนิเมชั่นแสดงวัฏจักรสาร และการถ่ายทอดพลังงานแบบทิศทางเดียวของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
 7. Carbon cycle animation อธิบายถึงความสำคัญของคาร์บอน วัฏจักรคาร์บอน และมีแอนนิเมชั่นแสดงวัฏจักรคาร์บอน
 8. Carbon cycle game เกมเกี่ยวกับวัฏจักรคาร์บอน พร้อมคำอธิบายเกี่ยวกับคาร์บอนที่อยู่ตามแหล่งต่างๆ ในวัฏจักร เช่น ในชั้นบรรยากาศ ในดินในทะเล เป็นต้น และมีคำถามที่น่าสนใจให้ตอบระหว่างการเล่นเกม
 9. The Global carbon cycle แอนนิเมชั่นพร้อมคำบรรยายถึงกระบวนการต่าง ๆ ของวัฏจักรคาร์บอน และมีคำถามทดสอบความเข้าใจหลังเรียนรู้
 10. Nitrogen cycle animation แอนนิเมชั่นพร้อมคำบรรยายสั้น ๆ แสดงวัฏจักรไนโตรเจน
 11. The Global nitrogen cycle แอนนิเมชั่นพร้อมคำบรรยายถึงกระบวนการต่าง ๆ ของวัฏจักรไนโตรเจน และมีคำถามทดสอบความเข้าใจหลังเรียนรู้
 12. Sulfur cycle แอนนิเมชั่นพร้อมคำบรรยายถึงกระบวนการต่าง ๆ ของวัฏจักรซัลเฟอร์ และมีคำถามทดสอบความเข้าใจหลังเรียนรู้
 13. Phosphorous cycle animation แอนนิเมชั่นพร้อมคำบรรยายถึงกระบวนการต่าง ๆ ของวัฏจักรฟอสฟอรัส และมีคำถามทดสอบความเข้าใจหลังการเรียนรู้
 14. Water cycle แอนนิเมชั่นอธิบายเกี่ยวกับน้ำ แสดงถึงที่มา การเปลี่ยนสภาพ และการหมุนเวียนของน้ำในวัฏจักร
 15. Ecological succession แอนนิเมชั่นแสดงการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศแบบปฐมภูมิ (primary succession) และแบบทุติยภูมิ (secondary succession)
 16. Green House Effect easy to understand คลิปวีดีโออธิบายถึงการเกิดภาวะโลกร้อน
 17. Global warming and the greenhouse effect แอนนิเมชั่นแสดงการเกิดภาวะโลกร้อน (Global warming) และผลของแก๊สเรือนกระจก (greenhouse gases)
 18. Global environmetal issue ประกอบด้วยแอนนิเมชั่น 3 เรื่อง ได้แก่ Ozone layer (ชั้นโอโซน), Greenhouse effect (ปรากฎการณ์เรือนกระจก) และ Acid rain (ฝนกรด) และมีคำถามทดสอบความเข้าใจในแต่ละเรื่อง
 19. The greenhouse effect แอนนิเมชั่นอธิบายถึงปรากฎการณ์เรือนกระจก โดยมีลิงค์ให้สามารถดาวน์โหลดคำถามมาฝึกทำเพื่อทดสอบความเข้าใจหลังเรียนรู้ผ่านแอนนิเมชั่นอีกด้วย
 20. Climate change : Vital signs of the planet มีข้อมูลอัพเดทขององค์การนาซาเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน และมีการรายงานถึงสภาวะต่าง เช่น ปริมาณของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์, การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก และ ระดับน้ำทะเล เป็นต้น
 21. รังสีอัลตราไวโอเลต อธิบายถึงชนิดของรังสียูวี (UVA, UVB, และ UVC) และอันตรายจากแสงแดด
 22. ความรู้ด้าน 3Rs เป็นความรู้ด้านการลดการใช้ (reduce) การคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (reuse) และการนำขยะมูลฝอยกลับมาผลิตใช้ใหม่ (recycle)
 บทที่ 2 ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต
 • Inside the cell โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นบท ๆ เช่น The fundamental unit of life, What are cells?, Biochemistry adds to the picture, The astonishing uniformity of life, The nucleus; director of protein synthesis, The ribosomes; protein factories และออร์แกเนลล์อื่นๆ มีการสร้าง Linkเพื่ออธิบายคำศัพท์ต่างๆ อย่างละเอียด  ทำให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และมีภาพประกอบเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

2.     Cell Craft เป็นเกมที่สอนเรื่องโครงสร้างของเซลล์ได้อย่างสนุกสนานในขณะเดียวกันก็สอดแทรกความรู้เรื่ององค์ประกอบของเซลล์ในขณะเล่นเกม ซึ่งเกมนี้เป็นเกมที่ผู้เล่นจะต้องเลี้ยงและพัฒนาเซลล์อะมีบาเพื่อช่วยขนส่งสารพันธุกรรม (DNA)ไปยังดาวเคราะห์ดวงใหม่เพื่อรักษาสปีชีส์ของสิ่งมีชีวิตจากอุกาบาตที่จะมาชนโลก โดยผู้เล่นจะต้องเก็บทรัพยากรต่างๆที่จำเป็นต่อกิจกรรมต่างๆ ภายในเซลล์ เช่น glucose, nucleic acid, ATP เป็นต้น หลังจากเล่นเกมนี้ผู้เล่นจะได้รับความรู้เรื่องออร์แกเนลล์ต่าง และหน้าที่ของแต่ละออร์แกเนล

3.     Eukaryotic Cell Interactive Animation แอนนิเมชั่นแสดงองค์ประกอบต่างๆ ของเซลล์ ทั้งเซลล์สัตว์และเซลล์พืช พร้อมทั้งมีคำอธิบายถึงลักษณะและหน้าที่ของออร์แกเนลล์ต่างๆ

4.     Cells Tissues and Skin วีดีทัศน์บรรยายเรื่องโครงสร้างของเซลล์ และหน้าที่ของออร์แกเนลล์ต่างๆ ภายในเซลล์โดยใช้ภาพแอนนิเมชั่นประกอบที่เข้าใจได้ง่าย รวมทั้งยังอธิบายถึงเรื่องการลำเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์แบบต่างๆ เช่น การแพร่ การออสโมซิส และการลำเลียงแบบใช้พลังงาน เป็นต้น นอกจากนี้ยังกล่าวถึงเรื่องวัฎจักรของเซลล์ (cell cycle) และการแบ่งเซลล์,เรื่องเกี่ยวกับเนื้อเยื่อ และผิวหนังอีกด้วย

5.     Animation Biology เวปไซต์ที่รวมแอนนิเมชั่นอย่างง่ายๆ ทางชีววิทยา เช่น animal cell labelling, plant cell, body bits, golgi, osmosis เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีแอนนิเมชั่นด้านเคมี ฟิสิกส์ และวิทยาศาสตร์ทั่วๆไปอีกด้วย

6.     The illuminated plant cell เวปไซต์ที่รวมภาพออร์แกเนลล์ที่มีการทำให้เกิดการเรืองแสงเพื่อระบุตำแหน่งภายในเซลล์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในงานวิจัยต่างๆ เช่นnucleus, mitochondria, plastid, ER, vacuole เป็นต้น โดยเลือกจากเมนูไอคอนที่อยู่ทางซ้ายของหน้าเวปไซต์

7.     Cell Structure แอนนิเมชั่นแสดงโครงสร้างของเซลล์ต่างๆ ได้แก่ prokaryotic cell, animal cell และ plant cell พร้อมทั้งคำอธิบาย และมีเกมให้ลองสร้างโครงสร้างของเซลล์ประเภทต่าง ๆ เพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจ โดยให้เลือกออร์แกเนลล์ต่าง ๆที่ให้ไว้ มาใส่ในเซลล์แต่ละประเภทให้ถูกต้อง

8.     Chapter One: An introduction to cells: Cells and their history และมีหัวข้อย่อยอื่นๆ อีก มีภาพประกอบสวยงาม

9.     Biology for Kids: Cells อธิบายถึงเซลล์และส่วนประกอบของเซลล์โดยอาศัยภาพประกอบที่เป็นภาพวาดแบบการ์ตูนดูง่ายและเข้าใจได้ง่าย ซึ่งสามารถเลือกองค์ประกอบต่างๆของเซลล์ที่ต้องการศึกษาได้จากเมนูที่อยู่ทางขวา พร้อมทั้งมีคำถามให้ฝึกทำหลังจากเรียนรู้แต่ละองค์ประกอบของเซลล์เสร็จแล้วอีกด้วย

10.  Biological membrane อธิบายถึงเรื่องเยื่อหุ้มเซลล์อย่างละเอียดตั้งแต่เมมเบรนคืออะไร ชนิด รูปร่าง และคุณสมบัติของเมมเบรน การจัดเรียงตัวของเยื่อหุ้มเซลล์ในรูปของลิพิดไบเลเยอร์ (lipid bilayers) เป็นต้น โดยมีภาพประกอบที่สวยงาม และแอนนิเมชั่นในบางหัวข้อ โดยสามารถเลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษาได้จากการกดเลือกMap ตรงเมนูที่อยู่ทางด้านซ้าย

11.  Tour of the plant cell แอนนิเมชั่นอธิบายเรื่องโครงสร้างหลัก ๆ ของเซลล์พืช เช่น cell wall, central vacuole, chloroplast, mitochondria พร้อมทั้งอธิบายถึงหน้าที่ของแต่ละองค์ประกอบ

12.  Plant cell tutorial แบบจำลองเซลล์พืชแสดงโครงสร้างต่างๆ ของเซลล์ สามารถคลิ๊กเลือกแต่ละออร์แกเนลล์เพื่อดูคำอธิบายถึงโครงสร้างและหน้าที่ของออร์แกเนลล์ในเซลล์พืชได้ และนอกจากนี้ยังมีเกมเกี่ยวกับเซลล์พืชให้เล่นเพื่อทดสอบความรู้อีกด้วย

13.  How a light microscope works แอนนิเมชั่นแสดงองค์ประกอบและหลักการทำงานของกล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบธรรมดา

 • A light microscope เว็บไซต์ที่อธิบายถึงองค์ประกอบ ทฤษฎีและหลักการทำงานของกล้อง และวิธีการใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบธรรมดา
 • A Virtual Microscope Game เกมเกี่ยวกับการใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงซึ่งสามารถเรียนรู้วิธีการเล่นโดยเลือกหัวข้อGetting started เกมนี้จะได้เรียนรู้องค์ประกอบต่างๆ และวิธีการใช้กล้องจุลทรรศน์ในการส่องดูตัวอย่าง ซึ่งในเกมนี้มีตัวอย่างให้เลือกได้แก่letter “e”, onion root tip, bacterial capsule, cheek smear ซึ่งผู้เล่นจะต้องนำตัวอย่างมาส่องให้เห็นภาพชัดเจน โดยปรับส่วนต่างๆของกล้อง เช่น ปุ่มปรับภาพหยาบ ปุ่มปรับภาพละเอียด หรือ ไอริสไดอะแฟรม เป็นต้น
 • The Early History and Development of The Scanning Electron Microscope บอกประวัติการคิดค้นและพัฒนากล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด

17.  Virtual Scanning Electron Microscopy มีภาพตัวอย่างสิ่งมีชีวิตภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดเช่น Bullet ant, Carpet beetle, centric diatom เป็นต้น ซึ่งสามารถเลือกได้ตัวอย่างสิ่งมีชีวิตได้จากช่อง choose a sample โดยสามารถทดลองปรับโฟกัสของภาพ (focus) ความคมชัด (contrast) ความสว่าง (brightness) และกำลังขยายของภาพ (magnification) ได้อีกด้วย

18.  Anatomy of the microscope มีlinkไปยังหน้าที่แสดงส่วนประกอบต่างๆ ของกล้องโดยละเอียด พร้อมภาพประกอบ สวยงาม นอกจากนี้ยังมีภาพการทดลองปรับอุปกรณ์ ส่วนต่างๆ ภายในกล้อง โดยผู้เข้าเยี่ยมชม website สามารถทำได้เองโดยการใช้เมาส์ปรับส่วนต่างๆ ของกล้อง และผลการปรับจะแสดงให้เห็นในทันที (Interactive Java Tutorial)

19.  Scanning Electron Microscope animation เว็บไซต์ที่แสดงภาพที่ถ่ายได้จากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (scanning electron microscopeหรือ SEM)

20.  Cell Transport Videos เว็บไซต์ที่รวมคลิปวีดีโอที่น่าสนใจพร้อมคำอธิบายเกี่ยวกับการเคลื่อนที่และการขนส่งสารของเซลล์ซึ่งมีหัวข้อดังนี้

 • Brownian movement
 • Osmosis

–  Elodea Osmosis, Elodea Hypertonic, Elodea Hypotonic

–  Blood Isotonic, Blood Hypertonic, Blood Hypotonic

–  Osmosis in Red Onion

–  Paramecium Contractile Vacuole

–  Bulk Transport, Paramecium Endocytosis, Paramecium Exocytosis

21.    Isotonic, Hypotonic, and Hypertonic Solutions เว็บไซต์อธิบายถึงการแพร่ของน้ำผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เมื่อเซลล์อยู่ในสารละลายประเภทต่างๆ ได้แก่ สารละลายไอโซโทนิก สารละลายไฮเพอร์โทนิก และสารละลายไฮโพโทนิก พร้อมทั้งมีแอนนิเมชั่นประกอบคำอธิบาย นอกจากนี้ยังมีคำอธิบายพร้อมแอนนิเมชั่นแสดงถึงความแตกต่างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์เมื่ออยู่ในสารละลายไฮเพอร์โทนิก

22.    Exocytosis and Endocytosis แอนนิเมชั่นแสดงการลำเลียงสารโดยการสร้างถุงจากเยื่อหุ้มเซลล์ ซึ่งการลำเลียงแบบนี้แบ่งได้เป็น 2 แบบ ได้แก่ เอกโซไซโทซิส และเอนโดไซโทซีส นอกจากนี้ยังมีคำถามทดสอบความเข้าใจหลังการเรียนรู้อีกด้วย

23.     Exocytosis และมีLinkไปยังEndocytosis – phagocytosis, pinocytosis, receptor mediated endocytosisมีภาพประกอบที่ถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน และภาพวาด นอกจากนี้ยังมี Link ไปยังเรื่องต่างๆ อีกมากมาย เช่น cell structure, cholesterol, macrophages ฯลฯ

24.    How diffusion works แอนนิเมชั่นอธิบายถึงการแพร่ (diffusion) พร้อมทั้งมีคำถามทดสอบความเข้าใจหลังเรียนรู้

25.    Homeostasis – Kidneys and water balance อธิบายถึงเรื่องของไตที่เกี่ยวข้องกับการรักษาดุลยภาพของน้ำและสารต่างๆ ซึ่งแยกเป็นหัวข้อต่างๆให้สามารถเลือกศึกษาได้ เช่น โครงสร้างของไต ทำไมต้องมีการรักษาสมดุลของน้ำ การทำงานของไต ฮอร์โมน ADH กับการควบคุมสมดุลของน้ำในร่างกาย เป็นต้น โดยแต่ละหัวข้อจะมีบรรยายและภาพประกอบที่สวยงาม ชัดเจน หัวข้อส่วนใหญ่จะมีแอนนิเมชั่นในการอธิบายซึ่งทำให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น และมีคำถามให้ลองทำเพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจ นอกจากนี้ยังมีหัวข้อเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจอีก เช่น Biotechnology, cloning, enzyme, genetic engineering โดยสามารถเลือกหัวข้อต่างๆ เหล่านี้ได้จากเมนูที่อยู่ทางซ้าย

26.    Osmoregulation and excretion แอนนิเมชั่นอธิบายเรื่องการรักษาดุลยภาพของน้ำของสิ่งมีชีวิต โดยยกตัวอย่าง การรักษาดุลยภาพของน้ำของดอกไม้ทะเลที่อยู่ในน้ำเค็ม การรักษาดุลยภาพของน้ำในเซลล์ของพารามีเซียมที่อาศัยอยู่ในน้ำจืด รวมถึงเหตุผลในการกำจัดของเสียที่เป็นสารประกอบไนโตรเจนออกจากร่างกาย

27.    ระบบขับถ่าย Controlling the internal environment(Homeostasis and Excretory system) สไลด์เกี่ยวกับการรักษาสมดุลในร่างกายและยังมีสไลด์ในหัวข้ออื่นๆอีกมากซึ่งสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้

28.    The immune system อธิบายเกี่ยวกับระบบระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย โดยมีทั้งการบรรยายซึ่งมีภาพประกอบสวยงาม มีเกมที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันของร่างกาย และมีคำถามทดอสอบความเข้าใจ นอกจากนี้ยังมีลิงค์หัวข้อต่างๆที่เกี่ยวข้องที่น่าสนใจให้ศึกษาเพิ่มเติมได้อีก

29.    Antigen and Antibody อธิบายถึงเรื่องแอนติเจนและแอนติบอดี รวมถึงการทำปฎิกิริยาระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดี ซึ่งเป็นเว็บไซต์ภาษาไทย

30.    Blood Typing Game เกมเกี่ยวกับการให้เลือดเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับระบบหมู่เลือดABO และ หมู่เลือด Rh โดยผู้เล่นจะต้องทดสอบเลือดของผู้ป่วยก่อนว่าเป็นเลือดหมู่ใด หลังจากนั้นจะต้องเลือกถุงเลือดเพื่อทำการให้เลือดแก่ผู้ป่วยให้ถูกต้อง โดยในการเล่นแต่ละครั้งจะมีผู้ป่วยครั้งละ 3 คน และผู้เล่นจะได้รับคะแนนหลังจากจบเกมในแต่ละครั้ง หลังจากเล่นจบ ผู้เล่นสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมจากลิงค์ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

– What is blood type?

– How do you determine a patient’s blood type?

– How do you perform safe blood transfusion?

 บทที่3 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภา

1.      Chromosome and  DNA มีคำอธิบายสั้นๆในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสารพันธุกรรม เช่น ความแตกต่างระหว่าง gene, DNA และchromosome  โครโมโซมเพศคืออะไร ออโตโซมคืออะไร โลคัสคืออะไร เป็นต้น พร้อมทั้งมี link ต่อไปยังหน้าอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ  เช่น การกลายพันธุ์ การโคลนนิ่ง จีโนม เป็นต้น

2.      การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เนื้อหาในหัวข้อต่างๆ เช่น เรื่องยีนและโครโมโซม การแบ่งเซลล์ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม รวมทั้งมีคลิปวีดีโอเกี่ยวกับ ความรู้เรื่อง DNA ที่นำเสนอให้เข้าใจเรื่องนี้ได้ง่ายขึ้น

3.      The cell cycle แอนิเมชันเกี่ยวกับวัฎจักรของเซลล์ ซึ่งอธิบายถึงเรื่องของโครมาทินและโครโมโซม เรื่องการแบ่งเซลล์ และมีสรุปเป็น concept map และQuiz ให้ทำหลังจากดูแอนิเมชันแล้วอีกด้วย

4.       Cell biology มีลิงค์เนื้อหาเกี่ยวกับชีววิทยาของเซลล์ซึ่งรวมทั้งในเรื่องของการแบ่งเซลล์ โดยสามารถคลิ๊กที่ link เพื่อไปยังหัวข้อที่สนใจได้ โดยในเรื่องของการแบ่งเซลล์จะแยกออกเป็น 2 ประเภทซึ่งสามารถเลือกที่หัวข้อCell cycle and mitosis tutorialและ Meiosis Tutorial: Introduction

5.      Lillium Meiosis in Anthers มีภาพประกอบที่ถ่ายจาก กล้องจุลทรรศน์

6.      Meiosis and Fertilization in Ascaris พร้อมภาพประกอบที่ถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์

7.      Charles Darwin’s Game of Survival เกมที่สนใจซึ่งให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติตามทฤษฎีของชาลส์ ดาร์วิน ซึ่งจะมีทั้งส่วนที่ให้ความรู้ ส่วนที่เป็นเกม และแบบทดสอบ นอกจากนี้ยังมีบอกถึงประวัติของชาลส์ ดาร์วิน และคำศัพท์ต่างๆ ในหัวข้อวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

8.      Gene Cloning แอนิเมชันอธิบายเรื่องการโคลน

9.      Animal Cloning แอนิเมชันอธิบายเรื่องการโคลนในสัตว์ การสร้างแกะดอลลี่โดยการโคลน การโคลนในหนู และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ

10.   Genetic Engineering and Working with DNA แอนิเมชันอธิบายขั้นตอนและเทคนิคต่างๆ อย่างง่ายๆ ในการตัดต่อยีนเข้าสู่พลาสมิด