ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนความรู้และทักษะปฏิบัติการทางชีววิทยาชีววิทยา 2558

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ ข่าวสารต่างๆ, ครู

ตามที่ สสวท. สาขาชีววิทยาได้เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนความรู้และทักษะปฏิบัติการ ทางชีววิทยา
ในหนังสือเรียนรายวิชา เพิ่มเติมชีววิทยา เล่ม 3 และเล่ม 4  (http://biology.ipstweb.com/?p=2293)

สาขาชีววิทยาจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมทั้ง 2 รุ่น
แยกตามหัวข้อ ดังรายชื่อด้านล่าง


รุ่นที่ 1 เล่ม 3 และ เล่ม 4

รุ่นที่ 2 เล่ม 3 และ เล่ม 4
 

หรือตรวจสอบที่ https://drive.google.com/file/d/0B6ArcajcQdvdZms4SzNCQUZsVmc/view?usp=sharing

ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมตรวจสอบความถูกต้องของ ชื่อ-นามสกุล และสถานที่ทำงาน เพื่อความถูกต้องในการออกวุฒิบัตร


 หากรายชื่อมีข้อผิดพลาดหรือมีข้อสงสัยให้แจ้งที่

โทรศัพท์
02-3924021 ต่อ 1404 ในวันเวลาราชการเท่านั้น
E-mail
 pwein@ipstweb.com
 panick.wei@gmail.com

 828 total views,  1 views today