Posts Tagged ‘telomeres’

เทโลเมียร์ (Telomere)

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ ชีววิทยา, บทความปี 2560, วิทยาศาสตร์, เซลล์ (Cells)

ในสิ่งมีชีวิตประเภทยูแคริโอต (Eukaryote) เก็บข้อมูลทางพันธุกรรมในนิวเคลียส ไว้ในรูปแบบของดีเอ็นเอ (Deoxyribonucleic acid; DNA) ดีเอ็นเอสายยาว จะมีการจัดระเบียบโดยการพันกับโปรตีนฮิสโตน (Histone) เป็นสายโครมาทิน (Chromatin) และรวมเป็นโครงสร้างของโครโมโซม (Chromosome) ในการแบ่งเซลล์เพื่อสร้างเซลล์ใหม่ จำเป็นต้องมีการเพิ่มจำนวนสารพันธุกรรมหรือเรียกว่า การจำลองของดีเอ็นเอ (DNA replication) จากปัญหาที่ดีเอ็นเอไม่สามารถจำลองตัวเองของได้อย่างครบถ้วน หรือเรียกว่า “End-replication problem” ทำให้เกิดการสูญเสียดีเอ็นเอที่ปลายของโครโมโซมในทุก ๆ ครั้งที่มีการแบ่งเซลล์ ซึ่งในส่วนปลายนี้จะมีโครงสร้างและลำดับเบสที่จำเพาะเรียกว่า เทโลเมียร์ (Telomere)

 8,427 total views,  6 views today