รวมลิงค์บทเรียนชีววิทยา หลักสูตร 2551 เล่ม 4

 บทที่ 15 การถ่ายทอดทางพันธุกรรม

   1.   Mendel’s peas เกมแอนิเมชันให้เรียนรู้เรื่องการทดลองผสมพันธุ์ถั่วลันเตาที่มีลักษณะต่างๆ กันเพื่อศึกษาเรื่องกฎการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของเมนเดล โดยแบ่งเป็นหัวข้อซึ่งclick เลือกจาก“sections” ได้ดังนี้ Introduction, Plant+cross, Predict results, Pedigree, explore และexit

   2.  พันธุศาสตร์ มีเนื้อหาเกี่ยวกับพันธุศาสตร์ โดยแบ่งเป็น 2 หัวข้อใหญ่ ได้แก่ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม และเรื่องยีนและโครโมโซม ซึ่งสามารถ click เลือกหัวข้อย่อยๆ ได้อีกหลายหัวข้อ โดยมีภาพประกอบที่สวยงาม นอกจากนี้ยังแบบทดสอบให้ฝึกทำซึ่งอยู่ที่เมนูด้านบนในหัวข้อแบบทดสอบ

   3.   Pea Soup: The Story of Mendel โดยแบ่งเป็น5ส่วน คือ A Brief Biography of Mendel, Mendel’s Discoveries, Interactive Pea Experiment, Bibliography,และGlossary of Terms ในส่วนของInteractive Pea Experiment จะให้ทดลองผสมพันธุ์ถั่วแบบต่างๆ และสังเกตผลที่เกิดขึ้น

   4.  Mendel explains inheritance of traits มีเนื้อหา ภาพประกอบ และแอนิเมชันสวยงามเกี่ยวกับการถ่ายทอดทางพันธุกรรม โดยแบ่งเป็นหัวข้อย่อยๆ 14 หัวข้อ ซึ่งอยู่ในเมนูทางด้านขวา

   5.   Mendel’s Law of Independent Assortment แอนิเมชันเกี่ยวกับการศึกษาพันธุศาสตร์ของเมนเดลโดยแบ่งเป็น 2 หัวข้อย่อย ได้แก่ A two-trait breeding experiment และ Independent assortment in meiosis ซึ่ง click เลือกหัวข้อตรง Menu มีเสียงและคำบรรยายประกอบแอนิเมชัน

   6.  Problem Sets & Tutorials มีแบบฝึกหัดและเฉลยพร้อมคำอธิบายในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ เรื่อง Monohybrid Cross, Dihybrid Cross, Sex-linked Inheritance 1, Sex-linked Inheritance 2 เนื้อหาค่อนข้างละเอียด แบ่งเป็นหัวข้อย่อยๆ ให้ศึกษาอย่างง่ายๆ และมีภาพประกอบที่สวยงาม

   7.  Genetics มีหัวข้อ Mendel’s experiment, essential terms, more key terms, Punnett squares, Incomplete dominance, Dihybrid crosses, Selective breeding

   8.  Codominance and incomplete dominance แอนิเมชันอธิบายเรื่องการข่มร่วม(codominance) และการข่มสมบูรณ์ (incomplete dominance)

   9.  Sex linked inheritance: Drosophilia Graphic gallery index ในเรื่องสีตาของแมลงหวี่ ภาพประกอบพร้อมคำอธิบาย

   10. Sex linked inheritance: Hemophilia : Graphic gallery index ในเรื่อง Hemophilia ภาพประกอบพร้อมคำอธิบาย

   11. Human Genetics: Linkage and Mapping คำอธิบายพร้อมภาพประกอบ เช่น ตัวอย่างการถ่ายทอด Hemophilia และG-6-PD

 บทที่  16 ยีนและโครโมโซม

   1.  Transcript and Translate a Gene มีเนื้อหาเรื่องการ DNA กับการสังเคราะห์โปรตีน และมีเกมสนุกๆ ให้เรียนรู้ให้เล่นและทำให้เข้าใจเรื่อง DNA กับการสังเคราะห์โปรตีน ได้ง่ายขึ้น

 • Drag and Drop Protein Synthesis เกมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง DNA กับการการสังเคราะห์โปรตีน(protein synthesis) พร้อมทั้งคำธิบายแต่ละขั้นตอนอย่างง่ายๆ(ลิงค์เว็บไซต์นี้ควรเปิดด้วย browser internet explorer)

  3.   DNA from the beginning รวบรวมและอธิบายkey concept ในรูปแบบของanimation, image gallery, video interviews, problem, biographies, and links ในแต่ละหัวข้อโดยจะมีmenuเล็กๆ ให้ clickเรียงอยู่ด้านล่างของบทความ แบ่งออกเป็น 3หัวข้อ คือ Classical Genetics, Molecules of Genetics, Genetic Organization and Control และทั้ง3หัวข้อจะมีหัวข้อย่อยมากถึง41หัวข้อ

  4.   DNA structure แอนนิเมชั่นให้ความรู้เรื่องโครงสร้างของ DNA และยังมีเรื่องต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ DNA เช่น การจำลองตัวเองของ DNA ซึ่งสามารถเลือกได้จากหัวข้อที่อยู่ในเมนูทางด้านซ้าย

  5.   DNA anatomy แอนนิเมชั่นให้ความรู้เรื่องโครงสร้างของ DNA แล้วยังสามารถศึกษาหัวข้ออื่นๆ ได้ โดยเลือกจากเมนูทางด้านซ้าย

  6.  Graphics Gallery รวมหัวข้อแผนภาพที่ใช้ในการสอนชีววิทยา ประกอบคำอธิบาย โดยมีหัวข้อใหญ่ๆ คือ From Gene to Function, Building Blocks, Chromosomes and Cell Division, Biological Engineering, Genetics, Viruses, และCell Processesโดยแต่ละหัวข้อมีแผนภาพประกอบคำอธิบายมากกว่า10แผนภาพ

  7.   How chromosomes look under the microscope ภาพวาดโครโมโซมที่นำมาจัดทำคารีโอไทป์ เปรียบเทียบระหว่างโครโมโซมของชาย-หญิง ปกติ และคนที่เป็นCri-du-chat Syndrome และ Down’s Syndrome

  8.   DNA replication fork แอนิเมชัน มีภาพแอนิเมชันสวยงามและคำบรรยายประกอบ

  9.   DNA replication แอนิเมชันอธิบายเรื่องการจำลอง DNA แบ่งเป็นหัวข้อย่อยๆ โดยสามารถเลือกศึกษหัวข้อย่อยต่างๆ ได้จากเมนูด้านบนในหัวข้อ choose a sectionนอกจากนี้ยังมีคำถามทดสอบความเข้าใจในแต่ละหัวข้อย่อยอีกด้วย

  10.  Genes and how they work มีเนื้อหาและแอนิเมชันเกี่ยวกับยีนและการทำงานของยีนในหัวข้อย่อยต่างๆ มากมายในเมนูทางซ้าย เช่น Translation initiation,   Translation elongation, Translation termination เป็นต้น

  11.  Protein synthesis แอนิเมชันแสดงการสังเคราะห์โปรตีน

  12.  Protein synthesis แอนิเมชันแสดงการสังเคราะห์โปรตีน

  13.  From DNA to protein แอนิเมชันอธิบายเรื่อง DNA กับการสังเคราะห์โปรตีน โดยให้ click ที่ icon “From DNA to protein” เพื่อลิงค์ไปยังแอนิเมชัน

  14.  Mutation by base substitution แอนิเมชันแสดงการเกิดมิวเทชันประเภทการแทนที่คู่เบส

  15.  Addition and deletion mutation แอนิเมชันแสดงการเกิดมิวเทชันประเภทการเพิ่มหรือการขาดหายของนิวคลีโอไทด์

  16.  Mutations Types แอนิเมชันแสดงรูปแบบต่างๆ ของการเกิดมิวเทชัน

  17.  Trisomy 21 : The Story of Down Syndrome by Dr. Len Leshin, MD, FAAP พร้อมภาพประกอบ

  18. DNA – basics of structure and analysis มี หัวข้อย่อยในหน้านี้ 6 หัวข้อ คือ Central dogma, Definition of gene, Proof that DNA is genetic material, DNA structure, Restriction modification system, Nucleic acid hybridization และมีการทำlinkไปยังหัวข้ออื่นๆ

  19. Stories from the scientists มีเนื้อหาเกี่ยวกับDNA แบ่งเป็นหัวข้อย่อยต่างๆ เช่น ประวัติการค้นพบDNAเรียงตามปี ค.ศ.  ในหัวข้อMilestones in DNA history หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนรู้เรื่อง DNA ในหัวข้อ Activities และ Handouts หรือประวัติของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการค้นพบและวิจัย DNA ในหัวข้อ Biographies

  20. The central dogma of molecular biology ภาพสรุปกระบวนการสังเคราะห์DNA, RNA, และProtein

  21.  Large Molecules Problem Set ซึ่งจะเป็นคำถาม และจะมี linkไปยังส่วนของTutorialซึ่งจะมีคำอธิบายและภาพประกอบ มีทั้งหมด 12คำถาม

  22.  A science odyssey: you try it; DNA workshop มีกิจกรรมOnlineในหัวข้อDNA Workshop Activity ซึ่งต้องอาศัยโปรแกรมShockwaveในการอ่านข้อมูลนี้ ซึ่งเป็นการฝึกการสร้างสาย DNA และPolypeptide แบบonline activity ส่วนในหัวข้อtext version activityคือคำแนะนำการใช้DNA Workshop Activity ที่ทำงานผ่านโปรแกรมShockwaveนอกจากนี้ยังมีlinkข้อมูลน่าสนใจเกี่ยวกับRelated People and Discoveries entries

 บทที่ 17 พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ
 • Biotechnology เว็บไซต์รวบรวมลิงค์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ โดยแบ่งเป็นหัวข้อต่างๆ ตามรูปแบบสื่อ ดังนี้ Animation, Articles/Research, Games, Lab & Experiments, Video
 • Biotechnology อธิบายเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวิภาพในหัวข้อต่างๆ เช่น การเริ่มต้นนำพันธุวิศวกรรม (genetic engineering) ไปใช้ในทางการค้า, เครื่องมือที่ใช้เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ, การนำเทคโนโลยีชีวภาพไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ เช่น ด้านอาหาร ด้านเส้นใย ด้านพลังงาน ด้านการแพทย์
 •   รวบรวมแอนิเมชันเกี่ยวกับทางพันธุศาตร์ รวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีทาง DNA เช่น Cloning gene, Gene expression, Genetic engineering โดยสามารถ click เลือกหัวข้อที่สนใจศึกษาได้จากเมนูที่แสดงอยู่ นอกจากนี้ยังมีแอนิเมชันในหัวข้ออื่นๆ ที่น่าสนใจอีกที่เมนูด้านบนอีก ได้แก่ biochemistry, immunology, physiology และ microbiology
 • Genetically modified organisms เว็บไซต์ที่รวมลิงค์แอนิเมชัน และรูปภาพที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทาง DNA และพันธุวิศวกรรม
 • The creation of a genetically modified plant แอนิเมชันอธิบายวิธีการสร้างพืชดัดแปรพันธุกรรม โดยแบ่งเป็น 3 ตอนย่อยๆ เพื่อให้ทำความเข้าใจได้ง่ายๆ ได้แก่make modified gene, make transgenic cell and grow transgenic plantมีเสียงและคำบรรยายประกอบแอนิเมชัน
 • DNA restriction แอนิเมชันอธิบายเรื่องเอนไซม์ตัดจำเพาะ เป็นแอนิเมชันที่นำเสนอเนื้อหาแบบง่ายๆ และมีคำอธิบายประกอบ นอกจากนี้ยังมีแอนิเมชันเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจอยู่ในหัวข้อ Related content ด้านล่าง
 • Restriction endonucleases วีดีโอแอนิเมชันอธิบายเรื่องเอนไซม์ตัดจำเพาะ พร้อมเสียงและคำบรรยายประกอบ

 DNA digestion by restriction enzymes แอนิเมชันอธิบายและแสดงขั้นตอนการตัดชิ้นส่วน DNA โดยใช้เอนไซม์ตัดจำเพาะ เนื้อหาเป็นขั้นตอนและมีคำบรรยายสั้นๆ ประกอบ

 Steps in cloning a gene แอนิเมชันแสดงขั้นตอนการโคลนยีน มีเสียงและคำบรรยายประกอบ นอกจากนี้ยังมีแอนนิเมชันอื่นๆ ทีมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการโคลนยีน เช่น การสร้างพลาสมิดเวคเตอร์ cDNA หรือ เทคนิคพอลิเมอเรสเชนรีแอกชัน ซึ่งสามารถเลือกแอนิเมชันต่างๆ เหล่านี้ได้จากเมนูทางซ้ายในหัวข้อ animation quiz 1-6

 Plasmid cloning แอนิเมชันแสดงการโคลนยีนโดยอาศัยพลาสมิด มีเสียงและคำบรรยายประกอบ

 • Polymerase chain reaction แอนิเมชันอธิบายเทคนิคพอลิเมอเรสเชนรีแอกชัน พร้อมเสียงและคำบรรยายประกอบ มีแบบฝึกหัด
 • PCR game เกมแอนิเมชันเกี่ยวกับเทคนิค PCR เกมจะนำเสนอในรูปแบบของสถานการณ์จำลองในการสอบสวนโดยใช้เทคนิคPCR มาช่วยในการหาพยานหลักฐาน โดยจะมีส่วนที่เป็นการบรรยายในรูปแบบการ์ตูน และเกมให้เล่นเพื่อเพิ่มจำนวนชิ้นส่วนDNA โดยเทคนิค PCR

 PCR virtual lab แอนิเมชันในรูปแบบแล็บเสมือนจริงในการทำ PCR โดยจะสอนทีละขั้นตอนเสมือนได้ทำ PCR จริงๆ ทำให้รู้สึกสนุกและเข้าใจขั้นตอนต่างๆ ได้อย่างง่ายๆ

 • Genetic engineering มีเนื้อและภาพประกอบอธิบายเรื่องเทคโนโลยีDNA โดยแบ่งเป็นหัวข้อย่อย เช่น DNA extraction, Restriction enzymes, DNA ligation, Bacterial transformation, DNA cloning ซึ่งเลือกหัวข้อต่างๆ ได้จากเมนูทางซ้าย
 • Click and clone เกมแอนิเมชันให้เรียนรู้ในเรื่องเทคนิคการย้ายฝากนิวเคลียส(somatic cell nuclear transfer)ซึ่งเป็นเทคนิคทางพันธุวิศวกรรม เป็นวิธีการเดียวกับการโคลนแกะดอลลี่ เกมสนุก เนื้อหาเข้าใจง่าย อธิบายทีละขั้นตอน

 How to sequence a human genome เว็บไซต์ที่รวบรวมวีดีโอแอนิเมชันจำนวน 13 วีดีโอ เกี่ยวกับการศึกษาจีโนมมนุษย์

 • Making Human Insulin แอนิเมชันแสดงวิธีการผลิตอินซูลินโดยใช้เทคนิคทางพันธุวิศวกรรม
 • 12 bizarre examples of genetic engineering ตัวอย่างสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมที่น่าสนใจ เช่น แมวที่สามารถเรืองแสงในที่มืด ดอกกะหล่ำที่ผลิตพิษของแมงป่อง หรือกล้วยที่ผลิตวัคซีนได้ โดยให้ click เลือกที่รูปสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมที่ต้องการศึกษาเพื่อลิงค์ไปยังเนื้อหาย่อๆ ของสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมนั้นๆ
 บทที่ 18 วิวัฒนาการ
 • The independent birth of organisms อธิบายถึงทฤษฎีการกำเนิดของสิ่งมีชีวิต ในหัวข้อต่างที่น่าสนใจ เช่น อะไรเกิดก่อนกันระหว่างไก่กับไข่ (which came first, the chicken of egg)
 • Welcome to understanding evolution for teachers เกี่ยวกับ evolution มีหัวข้อต่างๆ ให้เลือก โดยในหัวข้อ evolution 101 จะอธิบายด้าน population genetic เช่น การเปลี่ยนแปลงความถี่แอลลีล การเกิด microevolution macroevolution
 • Evidence for evolution มีหัวข้อย่อยมากถึง30หัวข้อ เช่น Introduction to speciation theory, the basics of sexual selection, whale with legs, human evolution, Introns of ancient origins และ mutations when needed?
 • Top evidence s against the theory of evolution เป็นความรู้เพิ่มเติมสำหรับผู้สนใจว่าเหตุใดจึงมีนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งไม่เห็นด้วยกับทฤษฎีวิวัฒนาการ
 • Vertebrates: fossil record บอกสาเหตุของการเกิดซากดึกดำบรรพ์และมี Link ไปยังตัวอย่างซากดึกดำบรรพ์พร้อมคำอธิบาย ตัวอย่างซากดึกดำบรรพ์ในยุค Cambrian, Devonian เช่น Cartilaginous fish, tetrapod และอื่นๆ
 • What did the insect come from?อธิบายถึงวิวัฒนาการของแมลง
 • Evidence for Evolution-Embryology เป็นLecture note และ แบบฝึกหัดเกี่ยวกับหลักฐานจากวิทยาเอ็มบริโอเปรียบเทียบ และมี link ไปยังหัวข้ออื่นๆ ตอนท้ายของหน้า เช่น หลักฐานเกี่ยวกับซากดึกดำบรรพ์ การกระจายอันเนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์
 • On The Origin of Species by Means of Natural Selection, or The Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life. First Edition by Charles Darwin เป็นหนังสือเรื่องเกี่ยวกับจุดกำเนิดของสปีชีส์ซึ่งเขียนโดยชาร์ล ดาร์วิน มีทั้งหมด 14 บท
 • Handy Dandy Evolution Refuter มีหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาวิวัฒนาการ 14 หัวข้อ พร้อมมีภาพประกอบในบางหัวข้อ เช่น 1) Science, Religion, Creation and Evolution 2) The Crucial Failure of Darwin: Design in Nature 3) Life from Chemicals: Theory and Improbability 4) Would Evolution Violate know Physical Law
 • Evolution Entrance นำเสนอในเรื่องTheory of Evolution และHistory of Evolutionary Thought ซึ่งจะเรียงลำดับตามเหตุการณ์การเกิดของทฤษฎีต่างๆ พร้อมภาพประกอบ นอกจากนี้ยังมีลิงค์ไปยังหัวข้อ Talk Origins Archive ซึ่งจะมีข้อมูลเกี่ยวกับการถกเถียงกันถึงเรื่อง