รวมลิงค์บทเรียนชีววิทยา หลักสูตร 2551 เล่ม 3

 บทที่ 11 โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก
 • Ground tissue  แอนิเมชันอธิบายเกี่ยวกับเนื้อเยื่อพื้น(ground tissue) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่ พาเรงคิมา (parenchyma) คอลเลงคิมา (collenchyma) และสเกลอเรงคิมา(sclerenchyma) มีเสียงและคำบรรยายประกอบพร้อมรูปภาพที่สวยงาม
 • Plant tissue and growth แอนิเมชันอธิบายเกี่ยวกับเนื้อเยื่อพืชชนิดต่างๆ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ชนิด ได้แก่ เนื้อเยื่อผิว (dermal tissue) เนื้อเยื่อเจริญ(meristematic tissue) เนื้อเยื่อพื้น (ground tissue) และ เนื้อเยื่อลำเลียง (vascular tissue) มีเสียงและคำบรรยายพร้อมภาพประกอบที่สวยงาม นอกจากนี้ยังมีแบบฝึกหัดให้ทดสอบความรู้อีกด้วย
 • Primary and secondary growth แอนิเมชันแสดงการเจริญเติบโตปฐมภูมิและการเจริญเติบโตทุติยภูมิของพืช  นอกจากนี้ยังมีแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนรู้ให้ทำอีกด้วย
 • A typical primary root in dicot แอนิเมชันแสดงโครงสร้างของปลายรากพืช ซึ่งแบ่งออกเป็นบริเวณต่างๆ ตามลักษณะของเซลล์
 • How divisions of the vascular cambium lead to the secondary growth แอนิเมชันแสดงการแบ่งเซลล์ของวาสคิวลาร์แคมเบี่ยมซึ่งทำให้เกิดการเติบโตทุติยภูมิ มีเสียงและคำบรรยายประกอบ พร้อมทั้งภาพที่สื่อออกมาให้เข้าใจได้อย่างง่าย
 • Plant structure and growth มีเนื้อหาโดยสรุปและแบบฝึกหัดเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างและการเจริญเติบโตของพืชดอก ทั้งราก ลำต้น ใบ ของทั้งพืชใบเลี้ยงคู่และใบเลี้ยงเดี่ยว ซึ่งแบ่งออกเป็น 16 หัวข้อ สามารถเลือกได้จากเมนูทางด้านซ้าย พร้อมทั้งมีแบบทดสอบความเข้าใจในหัวข้อ self-quiz อีกด้วย

7.      หัวข้อ “รากหอม” / Onion roots มีรูปภาพ และคำอธิบาย root tip, apical meristem และ zone of elongation

 • Cell division (mitosis) in the apical meristem of onion root tips ภาพแสดงบริเวณเกิดการแบ่งเซลล์บริเวณปลายรากหอมโดยสามารถเลือกดูการแบ่งเซลล์ในระยะต่างๆ เช่น interphase prophase metaphase anaphase และ telophaseได้จากเมนูด้านบน ภาพสวยงามและกระตุ้นให้เกิดการอยากเรียนรู้
 • Leaves and leaf anatomy รวบรวมลิงค์รูปภาพโครงสร้างของใบประเภทต่างๆ ไว้มากมาย รูปภาพสวยงามน่าสนใจมากๆ
 • Vascular seed plants มีเนื้อหาเกี่ยวกับโครงสร้างภายในของพืชทั้งราก ลำต้น และ ใบ และมีรูปภาพทั้งภาพถ่ายธรรมดาและภาพที่ถ่ายภายใต้กล้องจุลทรรศน์

11.   Basic botany อยู่ในส่วน Plant parts and functions มีเนื้อหาเกี่ยวกับโครงสร้างของพืชทั้งราก ลำต้น ใบ ดอก ผล และเมล็ด พร้อมภาพประกอบ นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาในเรื่อง Plant growth and development ซึ่งมี 3 เรื่องย่อย คือ photosynthesis respiration และtranspirationและเรื่องEnvironmental factors that affect plant growth พร้อมภาพประกอบ

12.   Lenticel มีเนื้อหาพร้อมลิงค์ไปยังภาพประกอบlenticelรูปแบบต่างๆ

13.   หัวข้อ Water movement through a plant มีรูปภาพและคำอธิบายการผ่านของน้ำเข้าสู่ระบบรากของพืชและเมื่อลากMouseไปวางบนรูปภาพจะปรากฎคำศัพท์สำหรับโครงสร้างของพืชขึ้นมา และสามารถอ่านรายละเอียดในหน้าต่อไปได้ โดย click ที่ลูกศรที่ชี้ไปทางขวาทางด้านล่าง จะมีรายละเอียดพร้อมภาพเนื้อเยื่อพืชประกอบคำอธิบาย ต่อไปเรื่อยๆ

14.   Activities exchange ของเว็บ Access excellence เรื่องLeaf Stomata as Bioindicators of Environmental Change มีส่วนของบทนำ ความรู้ที่ควรรู้แล้ว วิธีการทดลอง อุปกรณ์ และ เอกสารอ้างอิง

 • Phloem loading แอนิเมชันแสดงการลำเลียงสารอาหารผ่านโฟลเอ็ม นอกจากนี้ยังมีหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจซึ่งเกี่ยวกับการลำเลียงสารในพืชอยู่ที่เมนูด้านซ้าย

16.  Transport of water and minerals in plants มีสารบัญบอกหัวข้ออยู่ทางด้านบนมุมขวา มีทั้งหมด 5หัวข้อ คือ The path way of water, The path way of minerals, What forces water through the xylem?, Transpiration-pull, และ Root pressure พร้อมภาพประกอบ

 • Kid World – Plant Nutrition จากนั้นเข้าไปใน หัวข้อ Plant Nutrients จะพบรายละเอียดในเรื่องNon-mineral nutrients, Mineral nutrients ซึ่งแบ่งเป็นMacronutrientsและMicronutrientsและเรื่องสุดท้าย คือ เรื่องเกี่ยวกับดิน เนื้อดิน และ pH ของดิน ปิดท้ายด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับแร่ธาตุแต่ละตัว และประโยชน์ของแร่ธาตุนั้นๆ เนื้อหาอ่านง่าย เพราะเขียนไว้สำหรับการเรียนรู้ของเด็ก มีภาพการ์ตูนประกอบคำบรรยาย
 บทที่ 12 การสังเคราะห์ด้วยแสง

1.    History of photosynthesis เป็นประวัติเรื่องการค้นคว้าของนักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง มีรูปของนักวิทยาศาสตร์แต่ละท่านพร้อมเนื้อหาเกี่ยวกับการค้นคว้าพร้อมภาพประกอบที่น่าสนใจ นอกจากนี้ยังมีลิงค์หัวข้ออื่นๆ เกี่ยวกับการสังเคราะห์ด้วยแสง เช่น คลอโรพลาสต์ รงควัตถุ ปัจจัยที่มีอิทธฺธิพล ที่เมนูด้านบน

2.      photosynthesis แอนิเมชันสวยงาม อธิบายเรื่องการสังเคราะห์แสงของพืช และปัจจัยต่างๆ ที่จำเป็นต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช

3.      Learn about photosynthesis มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชโดยจะเป็นการเรียนรู้ผ่านคำถามที่น่าสนใจ เช่น ทำไมดวงอาทิตย์ถึงเกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสงของพีชพืช พืชดักจับพลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างไร หรือทำไมใบไม้จึงมีลักษณะกว้างและแบน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีภาพประกอบที่น่ารัก สวยงาม ประกอบเนื้อหาด้วย

4.    Viten: Photosynthesis มีเนื้อหา แอนิเมชัน และแบบฝึกหัดเกี่ยวกับเรื่องการสังเคราะห์แสงของพืช Cพืช Cและพืช CAM รวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับปากใบของพืช โดยสามารถเลือกศึกษาแต่ละหัวข้อได้จากเมนูทางซ้าย

5.    Photosynthesis แอนิเมชันอธิบายเรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง ซึ่งแบ่งเป็น 5 ตอน โดยสามารถเลือกได้จากเมนูทางซ้ายดังนี้ Overview, Strategy/players, Light reactions, Dark reactions and Photorespiration และมีคำบรรยายสั้นๆ ประกอบแต่ละขั้นตอน

6.    Video clips for biology เว็บไซต์ที่รวบรวมวีดีโอคลิปมากมายเกี่ยวกับความรู้ทางชีววิทยา ซึ่งในหัวข้อเกี่ยวกับพืช และการสังเคราะห์ด้วยแสงก็มีหลายวีดีโอคลิปให้เลือกศึกษา เช่น Plant pigments, The light reactions, Inside the chloroplast, Photosynthesis review เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีวีดีโอคลิปในหัวข้อต่างๆ อีกมากมายที่น่าสนใจ

7.    The light reactions of photosynthesis แอนิเมชันแสดงปฏิกิริยาแสง (light reaction) ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนย่อย ได้แก่electron flow to NADP+, split water, pump proton (H+) and ATP production

8.    Introducing: Photosynthesis (The light reactions)  มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสังเคราะห์ด้วยแสงโดยสรุป (First look) และโดยละเอียด (Advanced look)พร้อมทั้งแอนิเมชัน(Flash)

9.     Photosynthesis: light reactions แอนิเมชันแสดงโครงสร้างของใบพืชและโครงสร้างของคลอโรพลาสต์ และกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

10.  Strategies for carbon fixation แอนิเมชันอธิบายกระบวนการสังเคาระห์ด้วยแสงโดยเฉพาะขั้นตอนการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ มีเสียงและคำบรรยายประกอบ นอกจากนี้ยังมีคำถามก่อนและหลังเรียนรู้เพื่อทดสอบความเข้าใจด้วย

11.   How the Calvin cycle works แอนิเมชันแสดงการตรึคาร์บอนไดออกไซด์

12.   Center of bioenergy & Photosynthesis เว็บไซต์ที่รวบรวมลิงค์เกี่ยวกับเรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง

13.   An introduction to photosynthesis and its applications โดย Professor Wim Vermaas, Department of Plant Biology, and center for the study of early events in photosynthesis, Arizona State Universityโดยแบ่งออกเป็นหัวข้อย่อยหลากหลายหัวข้อพร้อมภาพประกอบ ทำให้สามารถเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น เช่น The basics, Reaction centers and antennae, Photosynthetic electron transfer, Carbon fixation, Increasing Co2 levels, Photosynthesis and respiration เป็นต้น

14.   Photosynthesis Problem Set 1 มีคำถาม และคำตอบที่น่าสนใจเกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ทั้งหมด 11 ข้อ พร้อมส่วน Tutorial ของแต่ละข้อ

15.   Photosynthesis Problem Set 2 มีคำถาม และคำตอบที่น่าสนใจเกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง พร้อมเฉลยและคำอธิบายประกอบในแต่ละตัวเลือก a, b, c, d มีทั้งหมด9ข้อ โดยในการทำถ้าไม่แน่ใจในคำตอบ จะมีส่วน Tutorial ให้อ่านก่อนที่จะตอบคำถาม

16.  The simple story of photosynthesis and food เป็นการ์ตูนแอนิเมชันบรรยายเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช และการหายใจของสิ่งมีชีวิต อธิบายให้เข้าใจกรอบความคิดของเรื่องดังกล่าวได้ง่ายขึ้น

  บทที่ 13 การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต

1.      Life cycle of plants มีเนื้อหาและกิจกรรมให้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของพืชดอกซึ่งแบ่งออกเป็นหัวข้อต่างๆ ดังนี้ Seed growth, Parts of a flower, Seed dispersal, Worksheets และ Plant identification

2.      Life cycle of an angiosperm แอนิเมชันแสดงวัฏจักรชีวิตของพืชดอก มีเสียงและคำบรรยายประกอบ พร้อมภาพสีสันสวยงาม

3.      Plant life cycle แอนิเมชันแสดงวัฎจักรชีวิตของพืช เป็นแอนิเมชันง่ายๆ และสวยงามเหมาะสำหรับใช้กระตุ้นความสนใจ และนำเข้าเนื้อหาสำหรับการเรียนการสอนเรื่องพืช รวมทั้งมีแบบฝึกหัดง่ายๆ ที่เป็นภาพแอนิเมชั่นพร้อมคำอธิบายภาษาอังกฤษให้ฝึกทำด้วย

4.      The great plant escape มีเนื้อหาเกี่ยวกับพืชในเรื่องต่างๆ ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 หัวข้อย่อย ซึ่งสามารถเลือกได้จากเมนูทางด้านบน ได้แก่

 • case 1 : In search of green life

 • case 2 : Soiled again, case
 • case 3 : Is it dust, dirt, dandruff or a seed?
 • case 4 : Plantenstein is the suspect?
 • case 5 : Mysterious parts that surprise!
 • case 6 : You have learn the mysterious of green life

5.    The life cycle of a flower เว็บไซต์ที่รวบรวมลิงค์ที่น่าสนใจและหลากหลายรูปแบบซึ่งเกี่ยวข้องกับวัฏจักรชีวิตของพืชดอกไว้มากมาย โดยแบ่งเป็น 3 หัวข้อดังนี้Parts of a flower, Life cycle of a flower และ Growing your own flower

6.    Flower structure เกมเกี่ยวกับโครงสร้างของดอก ภาพสีสันสวยงาม เกมสนุกและได้เรียนรู้ พร้อมทั้งมีคำบรรยายสั้นๆ ให้เรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบต่างๆ ของดอกขณะเล่นเกมอีกด้วย

7.     Flowers แอนิเมชันให้ความรู้เรื่องส่วนประกอบต่างๆ ของดอก มีคำบรรยายสั้นๆ และภาพประกอบสวยงาม

8.    Flower breeding แอนิเมชันมีเนื้อหาเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของพืชดอกโดยแบ่งเป็น 4 หัวข้อย่อยดังนี้ plant breeding, flower structure, cross pollinationและmaking crosses ซึ่งในแต่ละหัวข้อจะมีอธิบายเนื้อหาและมีเกมให้เล่นเพื่อเพิ่มความเข้าใจ สนุกและน่าสนใจมาก

9.    Reproduction of flowering plants แอนิเมชันอธิบายเรื่องโครงสร้างของพืชดอก การพัฒนาของเรณู ถุงเอ็มบริโอ และการสร้างเซลล์สืบพันธุ์และการปฎิสนธิ มีคำถามก่อนและหลังการเรียนรู้

10.   Flowering principals มีเนื้อหาเกี่ยวกับโครงสร้างของพืชดอก มีภาพและแอนิเมชันประกอบสวยงาม

11.   Structure of flowering plants and reproduction มีเนื้อหาเกี่ยวกับโครงสร้างและการสืบพันธุ์ของพืชดอก สามารถเลือกหัวข้อต่างๆ จากเมนูทางซ้าย เช่นThe structure of generalized flower, The structure and development of an ovule, Pollination เป็นต้น มีภาพวาดที่สวยงามประกอบ

12.   Fruit มีคำอธิบายศัพท์เกี่ยวกับFruit parts, Fruit types และมีภาพประกอบ Fruit types ชนิดต่างๆ (ภาพวาดขาวดำ) โดยทำการ click ที่ Figureต่างๆ มีทั้งหมด7ภาพใหญ่ และรายละเอียดของผลแต่ละชนิดที่อยู่ใน แต่ละภาพจะแสดงหัวข้อไว้ให้เห็นด้วยก่อน clickเข้าดูภาพ และเมื่อ clickที่next subsection ตอนท้ายของหน้า ก็จะลิงค์ไปยังเรื่อง Seeds and Seedlings และมีภาพประกอบ

  บทที่ 14 การควบคุมการเจริญเติบโตและการตอบสนองของพืช

1.      Plant hormones มีเนื้อหาเกี่ยวกับฮอร์โมนพืชซึ่งเลือกได้จากเมนูทางซ้าย ได้แก่ Abscisic acid, Auxins, Cytokinins, Ethylene, Gibberellins

2.      ฮอร์โมนพืช มีเนื้อหาอย่างละเอียดเกี่ยวกับฮอร์โมนได้แก่ ออกซิน จิบเบอเรลลิน ไซโทไคนิน กรดแอบไซซิก และเอทิลีน เป็นเว็บไซต์ภาษาไทย

3.      Plant hormones animation  แอนิเมชันแสดงผลของฮอร์โมนออกซินที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช

 • Auxins แอนิเมชันอธิบายการควบคุมการเจริญเติบโตของพืชโดยฮอร์โมนออกซิน โดยมี 3 หัวข้อให้เลือกศึกษา ได้แก่ Hormones and plant growth, Responding to the environments, และ Test yourself

5.     Auxin affects cell walls แอนิเมชันอธิบายว่าออกซินมีผลต่อผนังเซลล์ของพืชและการเจริญเติบของพืชอย่างไร

6.    Tropisms แอนิเมชันเรื่องการตอบสนองของพืชโดยแบ่งออกเป็น 2 แอนิเมชันย่อย ได้แก่ แอนิเมชันเรื่องการตอบสนองต่อแรงโน้มถ่วงของโลก (gravitropism) และการเบนหาแสง (phototropism)และแอนิเมชันเรื่องการทดลองการเบนเนื่องจากแสง

7.    Thigmotropism มีเนื้อหาเกี่ยวกับการตอบสนองของพืชต่อการสัมผัสสิ่งเร้า พร้อมทั้งมีแอนิเมชันประกอบ

8.    Plants in space มีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิดการนำพืชไปปลูกบนดาวอังคาร โดยนำความรู้เรื่องการควบคุมการเจริญเติบโตและการตอบสนองของพืชมาประยุกต์ใช้ และมีรูปถ่ายจริงของการทดลองปลูกพืชบนยานอวกาศ

9.    ISS Update: Plants in Space เป็นคลิปวีดิโอในยูทูบจากการแถลงของนาซ่าถึงผลการทดลองปลูกต้นArabidopsis ในสภาพมีแรงโน้มถ่วงและไร้แรงโน้มถ่วงเพื่อใช้ตอบคำถามเกี่ยวกับการตอบสนองของพืชต่อแรงโน้มถ่วง(gravitropism) เพื่อนำไปทดลองใช้ปลูกจริงในสภาพไร้แรงโน้มถ่วง

10.    Plantango: Plants in Space เป็นคลิปวีดิโอในยูทูบจาก BioEdOnline เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของพืชระหว่างมีแรงโน้มถ่วงกับไร้แรงโน้มถ่วงโดยใช้เครื่องmicrogravity ช่วยในขณะทดลอง