รวมลิงค์บทเรียนชีววิทยา หลักสูตร 2551 เล่ม 2

 บทที่ 6 การรักษาดุลยภาพในร่างกาย

1.  What adaptations have evolved to enable animals to meet their cellular oxygen demands? มีเนื้อหาเกี่ยวกับโครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สของสิ่งมีชีวิตต่างๆ และวิวัฒนาการซึ่งเกี่ยวข้องกับโครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊ส พร้อมรูปประกอบสวยงาม

2.  Breathing แอนิเมชันแสดงการทำงานของอวัยวะต่างๆ ขณะหายใจเข้าและหายใจออก แอนิเมชันสวยงามมาก และเข้าใจได้ง่าย

3.  Gas exchange during respiration แอนิเมชันแสดงการแลกเปลี่ยนแก๊ส ซึ่งมีคำบรรยายพร้อม subtitle ประกอบแอนิเมชันด้วย

4.  Human respiratory system แอนิเมชันแสดงโครงสร้างการแลกเปลี่ยนแก๊สของคน การหายใจ แสดงการทำงานของกล้ามเนื้อกะบังลมและซี่โครง และมีคำถามทดสอบความเข้าให้อีกด้วย

5.  Human Physiology: Respiration  มีเนื้อหาเกี่ยวกับโครงสร้างการแลกเปลี่ยนแก๊สของคน การหายใจ กลไกการแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ พร้อมทั้งมีคลิปวีดีโอประกอบเนื้อหาในแต่ละตอน และภาพประกอบเนื้อหาที่ทำให้เข้าใจง่าย

6.  Structures that control respiration ภาพกราฟฟิกแสดงโครงสร้างซึ่งควบควมการหายใจโดยให้ใช้เม้าท์ชี้ที่โครงสร้างบริเวณต่างๆ และคำบรรยายต่างๆ ในภาพเพื่อดูรายละเอียดโครงสร้างและตำแหน่ง และให้คลิ๊กเม้าท์ที่บริเวณที่มีไฮไลท์สีแดงขึ้นเพื่อดูรายละเอียดโครงสร้างและหน้าที่ของโครงสร้างบริเวณนั้นได้ นอกจากนี้ยังมีลิงค์ซึ่งอยู่บริเวณมุมบนด้านขวา เป็นลิงค์ไปยังแอนิเมชัน 2 เรื่องดังนี้

 • Pulmonary ventilation animation แอนิเมชันที่สวยงามอธิบายเกี่ยวกับการระบายอากาศหายใจ
 • Regulation of ventilation animation แอนิเมชันที่สวยงามอธิบายเกี่ยวกับศูนย์การควบคุมการหายใจ

7.  สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม 8 เรื่อง “เวลาเราหายใจ ลมผ่านเข้าปอดได้อย่างไร” พร้อมภาพประกอบ

8.  สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม 8 เรื่อง “จะเกิดอะไรขึ้นภายในร่างกายเราเมื่อมีการหายใจเข้า-ออก” พร้อมภาพประกอบ

9.  The mammalian kidneys แอนิเมชันสวยงามมากอธิบายโครงสร้างของไต และการทำงานของหน่วยไตแสดงการกรองสาร และการดูดกลับสารฃ

10.  Osmoregulation and excretion แอนิเมชันอธิบายเรื่องระบบขับถ่ายซึ่งจะแบ่งเป็น 5  ตอน ได้แก่ Overview, The excretion of water and wastes, Excretion systems, The mammalian kidney and Summary

11.  Your kidneys  มีเนื้อหาเกี่ยวกับไตที่น่ารู้ซึ่งมีอยู่ 2 หน้า ดังนี้ 1. Cleaning up 2. Keeping a balance ซึ่งกล่าวถึงhomeostasisด้วย และ 3. What else do kidneys do? พร้อมภาพประกอบ นอกจากนี้ยังมีลิงค์ในหน้าแรกไปยังแอนิเมชันที่สวยงามแสดงองค์ประกอบของไตและทางเดินปัสสาวะ

12.  Kidney แอนิเมชันอธิบายเรื่องโครงสร้างและการทำงานของไต โดยสามารถเลือกศึกษาแต่ละโครงสร้างได้โดยเลือกเมนูที่มุมขวาบน ซึ่งในบางหัวข้อจะให้มีส่วนร่วมในการศึกษาได้ เช่น หัวข้อ nephron สามารถเลือกสารต่างๆ เช่น ยูเรีย กลูโคส น้ำ เพื่อดูว่ามีการกรองและดูดกลับอย่างไร

13.  สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม 4 เรื่อง “ความสุมดุลของของเหลวในร่างกาย” พร้อมภาพประกอบ และตัวหนังสือบอกอวัยวะหรือตำแหน่งสำคัญเป็นภาษาไทย รายละเอียดเริ่มตั้งแต่ contractile vacuole ของโปรโตซัว, Flame cellsของหนอนและพยาธิตัวแบน, Nephridia ของไส้เดือน, malpighian tubules ของแมลง, ไตของสัตว์มีกระดูกสันหลัง,และขบวนการแอคทีฟ ทรานสปอร์ต ภายในเซลล์อวัยวะขับถ่าย

14.  สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม 19 “เครื่องมือทางการแพทย์ ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง” เครื่องไตเทียม เครื่องไตเทียมประกอบด้วยส่วนสำคัญอะไรบ้าง เครื่องสลายนิ่วที่ใช้กันมีกี่ประเภท พร้อมภาพประกอบ

15.  Human blood circulation แอนิเมชันอธิบายระบบหมุนเวียนเลือดอย่างง่ายๆ

16.  Go with the flow: circulatory animation แอนิเมชันง่ายๆ และสวยงาม แสดงถึงการหมุนเวียนของเลือดผ่านอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย

17.  Heart contraction and blood flow แอนิเมชันแสดงการทำงานของหัวใจ ซึ่งจะมีเสียงบรรยายพร้อมคำบรรยายประกอบ แอนิเมชันสวยงามและเข้าใจง่าย

18.  Blood flow to your heart and lungs  มีเนื้อหาเกี่ยวกับการหมุนเวียนเลือดผ่านหัวใจและปอด และมีแอนิเมชันที่สวยงามแสดงให้เห็นถึงการหมุนเวียนเลือดระหว่างหัวใจและปอดโดยให้คลิ๊กที่คำว่าplay

19.  Blood flow to the human heart แอนิเมชั่นแสดงโครงสร้างต่างๆ ภายในหัวใจ และแสดงการหมุนเวียนที่ผ่านหัวใจ

20.  Heart and circulation  มีเนื้อหาอย่างละเอียดเกี่ยวกับหัวใจและระบบหมุนเวียนเลือด พร้อมทั้งภาพประกอบและแอนิเมชันที่สวยงาม โดยคุณครูสามารถ download เนื้อหา และแอนิเมชันไปใช้ได้โดยเลือกเมนู Teacher จากเมนูด้านซ้าย แล้วเข้าหาข้อมูลที่หัวข้อ Resource library

21.  Hearth anatomy พร้อมภาพประกอบ และลิงค์ไปยังหมายเลขต่างๆ ที่รูป สำหรับคำอธิบายเพิ่มเติม

22.  Heart anatomy: Project heart for kids เว็บไซต์ที่กิจกรรมต่างๆ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับระบบหมุนเวียนเลือด โดยสามารถเลือกกิจกรรมที่สนใจได้จากเมนูด้านบนดังนี้

-Watch: มีแอนิเมชันหลายแอนิเมชันที่สวยงามมาก แต่ละแอนิเมชันมีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย และสีสันสวยงามกระตุ้นความสนใจและการเรียนรู้

-Listen: มีคลิปเสียงการเต้นของหัวใจให้ฟังหลายแบบ เช่น การเต้นของหัวใจขณะพัก การเต้นของหัวใจขณะตื้นเต้น เป็นต้น

– Play: มีเกมหลากหลายรูปแบบซึ่งสื่อถึงสุขภาพ กายวิภาค และอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นความสนใจและการเรียนรู้ที่ดี

Learn: มีเรื่องน่าสนใจในหัวข้อต่างๆ มากมายซึ่งส่วนใหญ่มีเนื้อหาเกี่ยวกับหัวใจ และระบบหมุนเวียนเลือด เช่น เกร็ดความรู้ต่างๆ ในหัวข้อ Fun Facts ภาพของเซลล์ต่างๆ เกี่ยวกับหัวใจและระบบเลือดในหัวข้อ Virtual microscope หรือการทดลองต่างๆ ที่น่าสนใจในหัวข้อ Experiments

23.  สารานุกรมสำหรับเยาวชน เล่ม 8 ประกอบด้วยหัวข้อ นักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญที่ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเลือดมีใครบ้าง,ส่วนประกอบของเม็ดเลือดแดง,ส่วนประกอบของเม็ดเลือดขาว,เกล็ดเลือดและพลาสม่าต่างกันอย่างไร

24.  บทความภาษาไทย เรื่อง “ความเครียดบั่นทอนระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย” ซึ่งเป็นการชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของเนื้อหาการเรียนรู้ กับการนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน

 บทที่ 7 การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต

1.  Amoeboid movement แอนิเมชันแสดงการเคลื่อนที่แบบอะมีบา

2.  Structure and function of cilia and flagella แอนิเมชันแสดงถึงโครงสร้างและหน้าที่ของcilia  และ  flagellum

3.  Water vascular system of sea star แอนิเมชันสวยงามมากแสดงการเคลื่อนที่ของดาวทะเลโดยอาศัยระบบท่อน้ำ พร้อมทั้งแสดงโครงสร้างๆ อื่นของดาวทะเล สามารถเลือกศึกษาโครงสร้างต่างๆ ได้จากเมนูทางด้านซ้าย

4.  How worm moves? มีเนื้อหาและภาพแอนิเมชันประกอบเรื่องการเคลื่อนที่ของไส้เดือนดิน และยังข้อมูลเรื่องอื่นๆ ของไส้เดือนดินอีกเด้วย เช่น การย่อย การสืบพันธ์ เป็นต้น ซึ่งสามารถเลือกหัวข้อที่จะศึกษาได้จากลิงค์ทางด้านล่างของเว็บไซต์

5.  สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม 1 เรื่อง ปลา โดยมีหัวข้อย่อยดังนี้ เช่น ความรู้ทั่วไปในเรื่องปลา รูปร่างและลักษณะทั่วไปของปลา การเคลื่อนไหวและการทรงตัวในน้ำของปลาเป็นอย่างไร ปลาหายใจหรือไม่ พร้อมภาพประกอบ

6  Human Anatomy Online มีภาพประกอบ และภาพ Animationของระบบต่างๆ พร้อมคำอธิบายสั้นๆ ครบทุกระบบ แต่เนื่องจากภาพมีขนาดใหญ่อาจจะทำให้การdownloadเพื่อดูภาพทำได้ช้า

7.  Muscular System มีภาพเนื้อเยื่อตัดที่ผ่านขั้นตอนการคงสภาพเนื้อเยื่อและย้อมสีตามขั้นตอนทางHistologyมีทั้งเนื้อเยื่อที่ตัดตามยาวและตามขวาง ที่กำลังขยายต่างกัน บอกรายละเอียดของสิ่งที่มองเห็นจากภาพ มีทั้งหมด 22ภาพให้เลือกจากทางซ้ายมือ

8.  Skeletons & Muscles  เว็บไซต์ที่มีรวบรวมลิงค์ของเกมและกิจกรรมต่างๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับโครงสร้างของร่างกายและกล้ามเนื้อ เกมต่างๆนี้มีเนื้อหาที่หลากหลาย ทั้งสนุกและได้รับความรู้ในเรื่องของโครงกระดูก กล้ามเนื้อ และการเคลื่อนไหว ของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ รวมทั้งคน

9.  Bones Muscles and Joints มีเนื้อหาเกี่ยวกับกระดูก กล้ามเนื้อ และข้อต่อ การทำงานของกระดูกและกล้ามเนื้อ รวมทั้งกล้ามเนื้อกับการเคลื่อนที่ โดยมีลิงค์ที่เป็นแอนิเมชันที่สวยงามมากประกอบเนื้อหา

 • Action and myosin แอนิเมชันอธิบายถึงโครงสร้างของโปรตีนแอกทินและโปรตีนไมโอซิน รวมถึงการทำงานของโปรตีนทั้งสอง ซึ่งสื่อแอนิเมชันนี้จะให้เรียนรู้ผ่านคำถามซึ่งทำให้รู้สึกสนุกไปด้วยขณะเรียนรู้เรื่องนี้

  บทที่ 8 ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก
 • Invertebrate nervous system ภาพประกอบพร้อมNervous system features/behaviorของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหลายกลุ่ม เช่น Amoeba/Paramecium, Euglena(flagellate), Sponge, Hydra, Jellyfish, Anemone, Flatworms(Planaria), Earthworm, Sea Star, Snails, Aplysia (Sea Hare), Bivalves, Crab, Lobster, Insects, และOctopus

2.    The Brain of Florida Manatee เป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอเกี่ยวกับ การศึกษาสมองของ Manatee ใน Floridaซึ่งเป็นสัตว์ในกลุ่มที่คล้ายกับพะยูน (Dugong)ในประเทศไทย

 • เรียนรู้เรื่องราวของสมอง เว็บไซต์ภาษาไทยมีเนื้อหาเกี่ยวกับระบบประสาทซึ่งมีหัวข้อต่างๆ ให้เลือกที่เมนูด้านซ้ายดังนี้ ระบบประสาทของสัตว์ องค์ประกอบของระบบประสาท การประสานงานของระบบประสาท รูปแบบของระบบประสาท และการทำงานของระบบประสาท

4.    รวม Link เรื่องanatomy of the ear ซึ่งมีLinkทั้งหมด16เว็บไซต์

5.    Organs of Sense พร้อมlinkในเนื้อหาไปยังภาพประกอบ

 • Neuroscience for kids เรื่องThe autonomic nervous system พร้อมภาพประกอบสวยงาม

7.    Brain and nervous system  มีเนื้อหาเกี่ยวกับสมองและระบบประสาท อธิบายถึงส่วนประกอบต่างๆ ของสมอง รวมถึงหน้าที่ของแต่ละส่วน การควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆ และปัญหาต่างๆ ที่ส่งผลต่อการทำงานของสมอง นอกจากนี้ยังมีลิงค์ในหน้าแรกไปยังแอนิเมชันที่สวยงามเพื่อใช้ประกอบเนื้อหา

8.    The parts of a neuron แอนิเมชันอธิบายเกี่ยวกับรูปร่างของเซลล์ประสาทแบบต่างๆ(ไม่ครบทุกแบบ) รวมทั้งโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ประสาท

9.    The nerve impulse แอนิเมชันแสดงการทำงานของเซลล์ประสาท และการเกิดกระแสประสาท ภาพแอนิเมชันสวยงาม เข้าใจง่าย และมีคำถามที่ด้านล่างทดสอบความเข้าใจ

10.    Structure of a nerve แอนิเมชันแสดงโครงสร้างของเซลล์ประสาทพร้อมคำบรรยายสั้นๆ

11.   Neurons and brains เว็บไซต์ที่รวบรวมลิงค์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสมองและระบบประสาท มีทั้งรูปแบบที่เป็นกิจกรรมหรือเกมให้ทดสอบความรู้ หรือเป็นแอนิเมชันสวยงามพร้อมคำบรรยาย

12.  Transmission across a synapse แอนิเมชันแสดงสารสื่อประสาทผ่านช่อไซแนปส์พร้อมเสียงและคำบรรยายประกอบ

13.   Neurotransmission แอนิเมชันแสดงการถ่ายทอดกระแสประสาทระหว่างเซลล์ประสาทพร้อมคำบรรยายประกอบ

14.  The effects of drugs and disease on synaptic transmission แอนิเมชันแสดงการถ่ายทอดกระแสประสาทแบบปรกติ และผลของยาหรือสารประเภทต่างๆ ที่มีผลต่อการถ่ายทอดกระแสประสาทซึ่งสามารถเลือกดูผลของสารต่าง เช่น alcohol caffeine nicotin heroin cocien และ depression ได้ที่ด้านบน

15.  Synaptic transmission แอนิเมชันแสดงการส่งสารสื่อประสาทระหว่างเซลล์ประสาทและเซลล์กล้ามเนื้อที่เกิดบริเวณช่องไซแนปส์โดยสารสื่อประสาทประเภทแอซิติลโคลีน(acetylcholine)

16.  The Autonomic nervous system  แอนิเมชันแสดงการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติ พร้อมเสียงและคำบรรยายประกอบ และมีคำถามทดสอบความเข้าใจด้วย

17.  Reflex action  มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแสดงออกเมื่อมีสิ่งเร้ามากระตุ้น หรือรีเฟล็กซ์แอกชัน (reflex action) มีภาพเคลื่อนไหวสีสันสวยงามประกอบเนื้อหา

18.   Reflex arc แอนิเมชันแสดงการทำงานของระบบประสาทแบบรีเฟล็กซ์อาร์ก ซึ่งเป็นการทำงานที่เป็นวงจร แอนิเมชันสีสันสวยงามและเข้าใจได้ง่าย

19.   Eye and vision แอนิเมชันอธิบายถึงโครงสร้างของนัยน์ตา และกลไกการมองเห็น

20.   Cochlear implant แอนิเมชันแสดงการทำงานของชุดที่ใช้ฟังเสียงสำหรับผู้มีปัญหาการได้ยิน และยังแสดงถึงโครงสร้างภายในของหูปกติและการทำงานของหูในสภาวะปกติเปรียบกันอีกด้วย

 บทที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อ
 1. ต่อมไร้ท่อ แอนิเมชันแสดงต่อมไร้ท่อ และอวัยวะที่สำคัญในการสร้างฮอร์โมนของร่างกาย พร้อมคำอธิบายเป็นภาษาไทยสั้นๆ และมีภาพประกอบที่มีสีสันสวยงาม
 2. ต่อมใต้สมอง มีเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะและตำแหน่งของต่อมใต้สมอง รวมทั้งฮอร์โมนที่สร้างจากต่อมใต้สมอง มีภาพประกอบที่สวยงาม
 3. The human endocrine system แอนิเมชันแสดงต่อมไร้ท่อ และอวัยวะที่สำคัญในการสร้างฮอร์โมนของร่างกายพร้อมเสียงและคำบรรยายสั้นๆ ซึ่งสามารถคลิ๊กเลือกต่อมและอวัยวะต่าง ๆที่ต้องการศึกษาได้ตามปุ่มที่แสดงไว้ นอกจากนี้ยังมีปุ่ม Quizเพื่อให้ได้ฝึกทำแบบทดสอบด้วย
 4. The hypothalamic-pituitary-endocrine axis แอนิเมชันเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อซึ่งแบ่งเป็น 2 แอนิเมชัน ได้แก่  แอนิเมชันที่อธิบายการทำงานที่สัมพันธ์กันของไฮโพทาลามัส ต่อมใต้สมอง และต่อมไร้ท่ออื่นๆ และแอนิเมชันที่อธิบายถึงการควบคุมการทำงานของไฮโพทาลามัสโดยฮอร์โมนที่ผลิตจากต่อมไร้ท่ออื่นๆ พร้อมทั้งมีแบบทดสอบให้ฝึกทำ
 5. บทความเรื่อง “ต่อมไทรอยด์อักเสบ (thyroiditis)” และ เรื่อง “ต่อมไทรอยด์ทำงานน้อย (Hypothyroidism)”
 6. The Hypothalamus and Pituitary Gland: Introduction and Index จะมี Link ไปยังหัวข้อต่างๆ พร้อมภาพประกอบ และแผนภาพแสดงการทำงานของฮอร์โมนชนิดต่างๆ
 7. Functional Anatomy of the Endocrine Pancreas เนื้อหาเกี่ยวกับตับอ่อนที่ผลิตฮอร์โมนพร้อมภาพประกอบ
 8. Gross and Microscopic Anatomy of the Pancreas เนื้อหาเกี่ยวกับตับอ่อนพร้อมภาพประกอบ
 9. Functional Anatomy of the Thyroid and Parathyroid Glands มีเนื้อหาเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์และต่อมพาราไทรอยด์ พร้อมภาพประกอบ
 บทที่ 10 พฤติกรรมของสัตว์
 • พฤติกรรมสัตว์ เว็บไซต์ภาษาไทยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตว์ กลไกการเกิดพฤติกรรม การตอบสนองต่อสิ่งเร้า พฤติกรรมประเภทต่างๆ และพฤติกรรมทางสังคม
 • Some simple forms of learned behavior มีเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมเรียนรู้แบบต่างๆ เช่น การฝังใจ การมีเงื่อนไข เป็นต้น พร้อมภาพประกอบ