รวมลิงค์บทเรียนชีววิทยา หลักสูตร 2551 เล่ม 1

 บทที่ 1 ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต
 •  Living or Non-living Things เป็นวีดีโอเกี่ยวกับการจำแนกว่าสิ่งใดเป็นสิ่งมีชีวิต และอธิบายถึงลักษณะของสิ่งมีชีวิตว่ามีลักษณะที่สำคัญใดบ้าง พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ มีเสียงและคำบรรยายภาษาอังกฤษอย่างง่าย เหมาะใช้เป็นสื่อในการนำเข้าสู่บทเรียนในหัวข้อเรื่องสิ่งมีชีวิตคืออะไร
 •  Living and Non-living Flash card เป็นวีดิโอเกี่ยวกับการจำแนกว่าสิ่งใดเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต มีภาพการ์ตูนประกอบคำบรรยายภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถใช้นำเข้าสู่บทเรียนเรื่องธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตได้

  บทที่ 2 เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

 • Biomolecules แอนิเมชันเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุล ได้แก่ Lipids, Proteins, Carbohydrates แอนิเมชันมีสีสันที่สวยงามและใช้ภาพประกอบที่เข้าใจง่าย ซึ่งมีเนื้อหาอธิบายถึงองค์ประกอบและโครงสร้างของสารชีวโมเลกุลต่างๆ รวมถึงกระบวนการในการสังเคราะห์สารชีวโมเลกุลอย่างง่ายๆ อีกด้วย
 • Macromolecules แอนิเมชันเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุล ได้แก่ Proteins, Carbohydrates, Lipids, Nucleic acids พร้อมเสียงบรรยายประกอบ และมีคำถามทดสอบความเข้าใจ
 • Peptide bond formation แอนิเมชันแสดงการเกิดพันธะเพปไทด์
 • Protein formation animation แอนิเมชันแสดงการสังเคราะห์โปรตีน
 • Triglyceride formation แอนิเมชันแสดงการเกิดไตรกลีเซอไรด์
 • Carbohydrates แอนิเมชันให้ความรู้เกี่ยวกับคาร์โบไฮเดรต
 • Biomodel-3 แบบจำลองโมเดล 3 มิติของสารอินทรีย์และสารชีวโมกุลต่างๆ ได้แก่ Carbohydrates, Proteins, Vitamins, Lipids, and Nucleic acid ซึ่งสามารถเลือกได้จากเมนูทางด้านขวา และสามารถหมุนดูโครงสร้างสารต่างๆ ที่เลือกศึกษาได้ 360 องศา ซึ่งเป็นโครงสร้างที่เข้าใจง่าย และเป็นโมเดลที่สวยงาม
 • Biomolecules มีเนื้อหาเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุลต่างๆ โดยแบ่งเป็นหัวข้อต่างๆ ให้เลือกศึกษาซึ่งสามารถเลือกได้จากเมนูทางซ้ายในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ Monomer and Polymer, Class of Biomolecules, Lipids, Carbohydrates, Proteins, Nucleic acids  และ Self-Quizเนื้อหามีทั้งที่เป็นแอนิเมชัน และคำอธิบาย และในบางหัวข้อมีแบบทดสอบให้ทำเพื่อเพิ่มความเข้าใจมากขึ้นด้วย
 • What is an enzyme? แอนิเมชันอธิบายเกี่ยวกับเอนไซม์ การทำงานของเอนไซม์ และการควบคุมการทำงานของเอนไซม์อย่างง่ายๆ
 • How enzymes work แอนิเมชันอธิบายเรื่องกลไกการทำงานของเอนไซม์
 • Enzymes อธิบายเกี่ยวกับการทำงานของเอนไซม์รูปแบบต่างๆ และยังมีแบบจำลองซึ่งสามารถใส่ข้อมูลต่างๆ เช่น จำนวนเอนไซม์ จำนวนสารตั้งต้น จำนวนตัวยับยั้ง อุณหภูมิ ค่าความเป็นกรดเบส เป็นต้น และสังเกตุการทำงานของเอนไซม์ในสภาวะต่างๆ ตามที่ตั้งค่าไว้
 • Activation energy and enzymes แอนิเมชั่นให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานกระตุ้น (activation energy) ของปฏิกิริยาเคมี และการลดพลังงานกระตุ้นโดยเอนไซม์ รวมทั้งอธิบายเกี่ยวกับเอนไซม์และการทำงานของเอนไซม์
 บทที่ 3 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต
 • Cell Structures เนื้อหาเรื่องโครงสร้างของเซลล์อธิบายองค์ประกอบต่างๆ ภายในเซลล์พร้อมภาพประกอบ
 •  Cell models แอนิเมชันแสดงองค์ประกอบต่างๆ ของเซลล์ ซึ่งมีให้เลือกระหว่างเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ พร้อมทั้งมีคำอธิบายถึงลักษณะและหน้าที่ของออร์แกเนลล์ต่างๆ
 •  Interactive: Cell structures แอนิเมชันอธิบายเรื่องโครงสร้างและองค์ประกอบของเซลล์ประเภทต่างๆ  ได้แก่ Prokaryotic cell, Animal cells, and Plant cell และมีเกมให้ทดสอบความรู้เรื่ององค์ประกอบของเซลล์ในหัวข้อConstruct a cell

4.  The Guide: Cilia, flagella, and pseudopodia พร้อมภาพประกอบ และรายละเอียดอื่นๆ และยังมีlinkไปยังหัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีสารบัญอยู่ทางด้านมุมบนขวามือ

 •  Eukaryotic organelles แอนิเมชันอธิบายเรื่องโครงสร้างของเซลล์ทั้งเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
 • Amazing cells มีเนื้อหาเกี่ยวเซลล์ในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น Inside the cell เป็นลิงค์ไปยังแอนิเมชันที่สามารถสำรวจองค์ประกอบต่างๆ ของเซลล์ซึ่งมีภาพและแอนิเมชันที่สวยงาม หรือ An example of cell communication ซึ่งเป็น แอนิเมชันภาพ 3 มิติที่สวยงามมาก เป็นต้น
 • Cell size and scale เว็บไซต์แสดงการเปรียบเทียบขนาดของเซลล์ ออร์แกเนลล์ โมเลกุลของสารต่างๆ จนถึงระดับอะตอม ซึ่งสามารถเลื่อนสเกลเปรียบเทียบทำให้เห็นภาพชัดเจน
 • Center of cell มีเกมและแอนิเมชันต่างๆ เกี่ยวกับเซลล์ เช่น what is a cell? , Explore a cell , Mitosis เป็นต้น
 •  Cell Structures มีเนื้อหาเกี่ยวกับเซลล์ซึ่งมีหลากหลายประเภท และแบ่งออกเป็นได้เป็น ลิงค์ที่รวมรูปเซลล์ต่างๆ ลิงค์เกมที่เกี่ยวกับเรื่องเซลล์ และวีดีโอและแอนิเมชันเกี่ยวกับเซลล์

10.  Cell Craft เป็นเกมที่สอนเรื่องโครงสร้างของเซลล์ได้อย่างสนุกสนานในขณะเดียวกันก็สอดแทรกความรู้เรื่ององค์ประกอบของเซลล์ในขณะเล่นเกม ซึ่งเกมนี้เป็นเกมที่ผู้เล่นจะต้องเลี้ยงและพัฒนาเซลล์อะมีบาเพื่อช่วยขนส่งสารพันธุกรรม (DNA)ไปยังดาวเคราะห์ดวงใหม่เพื่อรักษาสปีชีส์ของสิ่งมีชีวิตจากอุกาบาตที่จะมาชนโลก โดยผู้เล่นจะต้องเก็บทรัพยากรต่างๆที่จำเป็นต่อกิจกรรมต่างๆ ภายในเซลล์ เช่น glucose, nucleic acid, ATP เป็นต้น หลังจากเล่นเกมนี้ผู้เล่นจะได้รับความรู้เรื่องออร์แกเนลล์ต่าง และหน้าที่ของแต่ละออร์แกเนล

11.  Cell defense: The plasma membrane เป็นเกมที่สอนเรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของเยื่อหุ้มเซลล์  หน้าที่ของฟอสโฟลิพิด คอเลสเตอรอล และคาร์โบไฮเดรตในเยื่อหุ้มเซลล์ รวมทั้งการขนส่งสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์แบบต่างๆ เป็นการที่สนุกสนาน ภาพสวยงาม และได้ความรู้

12.  Cell explore: Animal cell เป็นเกมที่เรียนรู้เกี่ยวกับเซลล์ และออร์แกเนลล์ต่างๆ รวมถึงหน้าที่ โดยจะเป็นการสำรวจภายในเซลล์โดยผ่านทางยานอวกาศขนาดจิ๋ว ซึ่งจะต้องป้องกันเซลล์จากการบุกทำลายเซลล์จาก Dr. Vial’ evil เกมนี้นอกจากจะสนุก ภาพประกอบและแอนิเมชันกราฟฟิกที่สวยงามแล้ว ยังได้ความรู้ขณะเล่นเกมอีกด้วย

 • Cell Games เป็นเกมเกี่ยวกับเซลล์และโครงสร้างของเซลล์ โดยจะแบ่งออกเป็นเซลล์สัตว์ เซลล์พีช และเซลล์แบคทีเรีย มีภาพประกอบและแอนิเมชันที่สวยงาม
 • Cell membrane แอนิเมชันอธิบายเรื่องคุณสมบัติของเยื่อหุ้มเซลล์ องค์ประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์ซึ่งประกอบไปด้วยฟอสโฟลิพิดที่มีการจัดเรียงตัวเป็น 2 ชั้น โดยหันส่วนที่ชอบน้ำออกด้านนอก และหันส่วนที่ไม่ชอบน้ำเข้าหากัน
 • The cell membrane เกมเกี่ยวกับโครงสร้างของเยื่อหุ้มเซลล์
 • The hierarchical organization of life แอนิเมชันประกอบคำบรรยายเรื่องโครงสร้างการจัดลำดับองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต
 บทที่ 4 ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์

1.  The avian digestive tract มีรายละเอียดเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารของสัตว์ปีก พร้อมภาพประกอบ

2.  ภาพ Flatworm- digestive and excretory systems ภาพแสดงส่วนต่างๆในทางเดินอาหารของหนอนตัวแบน(พลานาเรีย)

3.  Microbe in cow rumen มีรายละเอียดเกี่ยวกับ แบคทีเรียที่อยู่ในทางเดินอาหารของวัว และสัตว์ในกลุ่ม ruminant หรือพวกที่มี4กระเพาะ พร้อมภาพประกอบและกราฟ

4.  Digestive system of the hydra, planaria and earthworm มีเนื้อหาเกี่ยวกับการย่อยอาหารของไฮดา พลานาเรีย และไส้เดือนดิน พร้อมแอนิเมชันประกอบ

 • Amoeba and Paramecium แอนิเมชั่นที่มีรายละเอียดแสดงถึงส่วนประกอบต่างๆ ของอะมีบาและพารามีเซียม
 • Organs of digestion แอนิเมชันอธิบายถึงอวัยวะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการย่อยอาหารให้เข้าใจได้อย่างง่ายๆ มีเสียงบรรยายประกอบและsubtitle พร้อมภาพประกอบแอนิเมชันที่สวยงาม
 • Build a digestive system เกมเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารซึ่งจะให้ผู้เล่นนำอวัยวะต่างๆ ในระบบทางเดินอาหารไปวางไว้ให้ถูกต้อง ซึ่งจะมีให้เลือกว่าจะเล่นระบบทางเดินอาหารของคนหรือระบบทางเดินอาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้อง
 • How does your body digest different foods? แอนิเมชันที่สีสันสวยงาม สนุก และเข้าใจง่ายมากซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการย่อยอาหารชนิดต่างๆ โดยอวัยวะต่างๆ ในระบบทางเดินอาหารของคน
 • How does digestion work? มีเนื้อหาละเอียดสามารถเลือกศึกษาตามหัวข้อได้จากตรง Topics ซึ่งอธิบายตั้งแต่สารอาหารประเภทต่างๆ ได้แก่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และ วิตามิน และการย่อยสารอาหารประเภทต่างๆ ในแต่ละอวัยวะของระบบทางเดินอาหาร ซึ่งจะมีแอนิเมชันที่น่าสนใจมากแสดงการย่อยของสารอาหารประเภทต่างๆ เริ่มตั้งปาก กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก จนถึงลำไส้ใหญ่ สามารถเลือกได้ในหัวข้อ Digestion (Animation)
 • Digestive system มีเนื้อหาเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 6 หน้าอธิบายถึงอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหาร การทำงานของระบบย่อยอาหาร และโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบนี้ โดยในหน้าแรกมี linkแสดงภาพกราฟฟิกแสดงอวัยวะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารพร้อมภาพคำบรรยาย และสามารถกดฟังเสียงบรรยายตามเนื้อหาได้อีกด้วย
 • Digestive System เกมเกี่ยวกับการระบุอวัยวะต่างๆ ในระบบทางเดินอาหารให้ถูกต้อง

12.  Digestive system มีเนื้อหาเกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร โดยมีลิงค์ไปยังรายละเอียดในส่วนต่างๆ เช่น Pregastric Digestion (กระบวนย่อยอาหารก่อนจะเข้าสู่กระเพาะอาหาร),The stomach (กระเพาะอาหาร), The liver and biliary system (ตับและระบบน้ำดี), The pancreas (น้ำย่อยจากตับอ่อน), The small intestine (ลำไส้เล็ก), The large intestine (ลำไส้ใหญ่)

13.  Digestive anatomy in ruminants มีภาพประกอบแบบแยกส่วนของruminant stomach และภาพถ่ายแสดงลักษณะของเยื่อบุผิวภายในกระเพาะส่วนrumen, reticular, และomasumและในตอนท้ายของบทความมีลิงค์ไปยังเรื่องrumen physiology and rumination ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับการย่อยและการเก็บสะสมของ อาหารในกระเพาะอาหาร และการเคลื่อนตัวของกระเพาะส่วน Reticular-Rumen (Reticuloruminal Motility)  พร้อมภาพเคลื่อนไหวแสดง motility

14.  Basic functional anatomy of the digestive system คำอธิบาย โดยที link เริ่มตั้งแต่Mouth, esophagus, stomach, liver, pancreas, small intestine, large intestine พร้อมภาพประกอบ

15.  Gastrointestinal motility and smooth muscle พร้อมภาพanimationแสดงการเคลื่อนไหวแบบperistalsisและแบบsegmentation contractions

 • ภาพ Villi tissue ที่ผ่านขั้นตอน ทางการศึกษาเซลล์และเนื้อเยื่อ (Histology)เมื่อเข้ามาหน้านี้แล้วให้เลื่อนกรอบซ้ายบน หา slideที่52-60ซึ่งเป็นสไลด์เกี่ยวกับVilli
 • Digestion and absorption in the small intestine แอนิเมชันแสดงการย่อยและการดูดซึมสารอาหารประเภทโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมัน ในลำไส้เล็ก
 • Lipid digestion แอนิเมชันแสดงการย่อยไขมันใน ปาก กระเพาะ และลำไส้เล็ก
 • Lipid digestion and absorption แอนิเมชันแสดงการย่อยและการดูดซึมสารอาหารประเภทไขมัน
 • Digestion and absorption of protein แอนิเมชันแสดงการย่อยและการดูดซึมสารอาหารประเภทโปรตีน
 • Carbohydrate digestion แอนิเมชันแสดงการย่อยคาร์โบไฮเดรตในปาก กระเพาะ และลำไส้เล็ก
 • Digestion and absorption of carbohydrate แอนิเมชันแสดงการย่อยและการดูดซึมสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต

23.  การหายใจระดับเซลล์ เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื้อหาโดย สสวท. เรื่อง การหายใจระดับเซลล์ โดย พงชัย หาญยุทธนากร พร้อมแผนภาพแสดงปฏิกิริยาเคมีประกอบคำอธิบาย

24.  แบบจำลองชุดการหายใจระดับเซลล์ ข้อมูลจาก สสวท. ที่อยู่ในเว็บ School Net Thailand

 • Cellular respiration แอนิเมชันเรื่องการสลายอาหารระดับเซลล์ หรือการหายใจระดับเซลล์ ซึ่งแบ่งออกเห็น 3 หัวข้อดังนี้ Glycolysis, Krebs cycle และelectron transport
 บทที่ 5 การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์
 • Binary Fission: Bacteria Growth แอนิเมชันอธิบายการแบ่งเซลล์ของแบคทีเรียโดยวิธี binary fission

 • Binary Fission แอนิเมชันอธิบายการแบ่งเซลล์แบบbinary fission

 • Binary Fission : Paramecium คลิปวีดีโอสั้นๆ แสดงช่วงเวลาที่พารามีเซียมกำลังการแบ่งแยกออกเป็น 2 ส่วนเท่าๆ กัน (binary fission) และนอกจากนี้ยังมีคลิปวีดีโออื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย

 • Hydra Budding คลิปวีดีโอแสดงการแตกหน่อ (budding) ของไฮดรา

 • Hydra Budding ภาพ 3 มิติ แสดงไฮดราที่กำลังแตกหนอ

 •  Paramecium Conjugation คลิปวีดีโอแสดงการสืบพันธุ์คล้ายกับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพารามีเซียมซึ่งเรียกว่าConjugation

 •  Planaria Regeneration มีเนื้อหาและคลิปวีดีโอประกอบอธิบายเกี่ยวกับการงอกใหม่ของพลานาเรีย

 • The human reproductive cycle แอนิเมชั่นแสดงการสืบพันธุ์ของคน ทั้งในเพศหญิงและเพศชาย ซึ่งทำเป็นแอนิเมชันที่สวยงาม ดูง่าย เข้าใจได้ง่าย

 • Human growth and development แบบฝึกหัด matching exercise ทดสอบความรู้เรื่องการเจริญเติบโตของคนเมื่อทำเสร็จสามารถตรวจเพื่อทราบผลคะแนนได้ในทันที

10.  Human Anatomy Fertilization, Embryonic Development, Sperm, Egg, Fetal Stages by PHOTOVAULT เป็นเว็บไซต์ที่มีรูปภาพต่างๆ ดังหัวข้อ และมีตัวอย่างภาพให้ดู ในตอนท้ายของหน้า เมื่อต้องการภาพใดก็ให้ clickเพื่อดูภาพนั้นๆ ภาพประกอบสวยงามมาก

11.  Amphibian Embryology Tutorial เมื่อclickที่indexจะพบรายละเอียดของหัวข้อต่างๆ แบ่งออกเป็น 5หัวข้อใหญ่ คือ Introduction, Fertilization/Rotation, Cleavage, Gastrulation, และ Neurulationพร้อมภาพประกอบ

12.  ภาพตัวอ่อนของไก่ที่อายุต่างๆ ดังนี้

              –  24 Hour Chick Embryo – Whole Mountคือภาพตัวอ่อนของไก่อายุ24ชั่วโมงนำมาผ่านขั้นตอนการทำslideถาวรและย้อมสี จากนั้นนำถ่ายรูปภายใต้กล้องจุลทรรศน์ พร้อมมีตัวอักษรชี้แสดงส่วนต่างๆ

            –  33 Hour Chick Embryo – Whole Mountคือภาพตัวอ่อนของไก่อายุ24ชั่วโมงนำมาผ่านขั้นตอนการทำslideถาวรและย้อมสี จากนั้นนำถ่ายรูปภายใต้กล้องจุลทรรศน์ พร้อมมีตัวอักษรชี้แสดงส่วนต่างๆ

           –  48 Hour Chick Embryo – Whole Mountคือภาพตัวอ่อนของไก่อายุ48ชั่วโมงนำมาผ่านขั้นตอนการทำslideถาวรและย้อมสี จากนั้นนำถ่ายรูปภายใต้กล้องจุลทรรศน์ พร้อมมีตัวอักษรชี้แสดงส่วนต่างๆ

           –   72 Hour Chick Embryo – Whole Mountคือภาพตัวอ่อนของไก่อายุ24ชั่วโมงนำมาผ่านขั้นตอนการทำslideถาวรและย้อมสี จากนั้นนำถ่ายรูปภายใต้กล้องจุลทรรศน์ พร้อมมีตัวอักษรชี้แสดงส่วนต่างๆ

13.  Welcome to Go Live CyberStudio3 มีภาพของEmbryoในระยะต่างๆ ตั้งแต่ระยะ 13 (28 วัน) – 23 (56 วัน)โดยเมื่อclickที่ภาพขาวดำจะเป็นลิงค์ไปยังภาพสี ในหน้าต่อไปได้