การพัฒนาศักยภาพของสมอง

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ Uncategorized

การพัฒนาศักยภาพของสมอง

เอกสารอ้างอิง

– Bogdan D., Christian G., Volker B., Gerhard S., Ulrich B. and & Arne M. (2004). Neuroplasticity: Changes in grey matter induced by training. Nature. 427: 311-12.

– Dale C. and Lowell T. (1936). How to win friends and influence people. สืบค้นเมื่อ 4 เมษายน 2560. จาก Images.kw.com.

– Jiska S. P., Rachel M. B., Dorret I. B., René S. K., and Hilleke E. H. P. (2007). Genetic influences on human brain structure: A review of brain imaging studies in twins . Human Brain Mapping. 28 (6): 464–73

– Jiska S. P., Rachel M. B., Dorret I. B., René S. K., and Hilleke E. H. P. (2007). Genetic influences on human brain structure: A review of brain imaging studies in twins.  Human Brain Mapping. 28 (6): 464–73

Judith A.L. and Arthur N. A. (2007). How Writing Shapes Thinking A Study of Teaching and Learning. Colorado State University Libraries

 – Miriam S. N., Sanna L., Juha P. A., Petra P. J., Lauren G. K., Steven L. B. and Heikki K. (2016). Physical exercise increases adult hippocampal neurogenesis in male rats provided it is aerobic and sustainedThe Journal of Physiology.

– Susanne M. J., Martin B., John J. and Walter J. P.(2008). Improving fluid intelligence with training on working memory. Proceedings of the National Academy of Sciences vol 105(19). 6829-33

– Wikihow. (มปป). How to increase your IQ. สืบค้นเมื่อ 10 เมษายน 2560.จากhttp://www.wikihow.com/Increase-Your-IQ#_note-13.

 5,312 total views,  2 views today