กระดูกสันหลังคด ความทรมานที่มองไม่เห็น

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ ชีววิทยา, บทความปี 2560, บุคคลทั่วไป, วิทยาศาสตร์

กระดูกสันหลังคด ความทรมานที่มองไม่เห็น

เอกสารอ้างอิง

ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สถาบัน. กระทรวงศึกษาธิการ. หนังสือเรียนเพิ่มเติม ชีววิทยา 2.  พิมพ์ครั้งที่ 1, กรุงเทพฯ :  องค์การค้าของคุรุสภา, 2555

Saladin, Kenneth S. Anatomy & physiology : the unity of form and function. 5th ed. (pp. 260). McGraw-Hill Companies, New York. 2010.

chatchai nokdee. รู้ทันอาการกระดูกสันหลังคด. สืบค้นจาก http://www.thaihealth.or.th/Content/24827-รู้ทันกระดูกสันหลังคด.html . เข้าถึงเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560.

มีนา โตศิริพัฒนา. กระดูกสันหลังคดในเด็ก ปัญหาที่ไม่ควรมองข้าม. สืบค้นจาก http://www.pt.mahidol.ac.th/knowledge/?p=150. เข้าถึงเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560.

อารักษ์ ลิ่มตระกูล. Adolescent Idiopathic Scoliosis ภาวะกระดูกสันหลังคด โดยไม่ทราบสาเหตุในวัยรุ่น. สืบค้นจาก http://www.thaispine.com/Dent-scoliosis.html. เข้าถึงเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560.

 7,618 total views,  2 views today