การประชุมหาแนวทางความร่วมมือระหว่าง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สสวท. และสวทช. ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ ข่าวสารต่างๆ, ครู, นักเรียน, บุคคลทั่วไป

ครั้งที่ 1 ในวันที่ 25 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30-11.30 น. สสวท. ได้เข้าประชุมหารือร่วมเกี่ยวกับงานในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ. วังสวนจิตรลดา เกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อให้ได้แนวทางความร่วมมือในการดำเนินงานเรื่องดังกล่าวระหว่าง อพ.สธ. และ สสวท. โดยมีคุณพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสสวท. ดร.วนิดา ธนประโยชน์ศักดิ์ อาจารย์สุวินัย มงคลธารณ์ ดร.ภัณฑิลา อุดร และผู้ช่วยผู้อำนวยการสวทช. ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ และทีมงานจากสวทช.

ครั้งที่ 2 ในวันที่ 29 ธ.ค. 2559 เวลา 9.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมหน้ามุข 4 อาคารอำนวยการ สสวท. สสวท. ได้เข้าประชุมหารือร่วมเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ระหว่าง สสวท. สวทช. และโครงการอพ.สธ. เพื่อกำหนดแนวทางของแต่ละหน่วยงานในการสนองพระราชดำริ โดย สสวท. ได้สรุปเป็น 4แนวทาง ดังนี้
1. จัดตั้งคณะทำงานระดับปฏิบัติการจาก ๓ ฝ่าย ได้แก่ สสวท. สวทช. และโครงการอพ.สธ. เพื่อดำเนินการขยายผลของงานโครงการอพ.สธ. ทางด้านการศึกษา
2. การผสานองค์ความรู้ สื่อ และกิจกรรมของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนลงในหลักสูตร
3. การสนับสนุนทุนการศึกษา/ทุนวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สำหรับนักเรียนหรือนักศึกษา
4. การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและประชาสัมพันธ์ให้กับโรงเรียน

สำหรับผู้ที่สนใจงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น สามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งค์ ด้านล่างนี้

http://www.rspg.or.th/botanical_school/index.htm

 

 4,344 total views,  1 views today