การประกวดสื่อโปสเตอร์จุลชีววิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ ข่าวสารต่างๆ, มัธยมศึกษาปีที่3, สื่อการเรียนการสอน

           ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ British Mycological Society (BMS) และ Microbiology in Schools Advisory Committee (MiSAC) ประเทศสหราชอาณาจักร ได้จัดให้มีการประกวดสื่อโปสเตอร์จุลชีววิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น บัดนี้คณะกรรมการตัดสินการประกวดสื่อโปสเตอร์จุลชีววิทยาได้พิจารณาตัดสินผลการประกวดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ดังนี้   Photo Book Cover 1 revised2_Page_04 Photo Book Cover 1 revised2_Page_05 Photo Book Cover 1 revised2_Page_06 Photo Book Cover 1 revised2_Page_07 Photo Book Cover 1 revised2_Page_08 Photo Book Cover 1 revised2_Page_09   Photo Book Cover 1 revised2_Page_10 Photo Book Cover 1 revised2_Page_11 Photo Book Cover 1 revised2_Page_12 Photo Book Cover 1 revised2_Page_13 Photo Book Cover 1 revised2_Page_14  

 4,516 total views,  1 views today