หนังสือชีววิทยาออกใหม่ !!! หนังสือเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ Discipline, frontpage, ครู, ชีววิทยา

      สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดทำหนังสือเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่ที่ต้องการเพิ่มศักยภาพของตนเองทางด้านวิทยาศาสตร์ ในการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการคิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนผู้สนใจใฝ่เรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งเพิ่มเติมไปจากหลักสูตรที่กำหนด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้เรียนรู้ควบคู่ไปกับหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมชีววิทยาที่นักเรียนได้เรียนอยู่แล้ว                           หนังสือเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ พื้นฐานชีววิทยา ราคา 52 บาท จำนวนหน้า 39 หน้า มีเนื้อหาประกอบด้วยเรื่อง แอนติบอดี ครูผู้สอนสามารถนำเนื้อหาเหล่านี้ไปใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนในบทเรียนของหน่วย ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิตในเรื่องที่เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน   หนังสือเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา เล่ม 1 ราคา 48 บาท จำนวนหน้า 29 หน้า มีเนื้อหาประกอบด้วยเรื่อง กายวิภาคศาสตร์ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง (ไส้เดือนดินและแมลงสาบ) ครูผู้สอนสามารถนำเนื้อหาเหล่านี้ไปใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนในบทเรียนของหน่วย สิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตในเรื่องที่เกี่ยวกับระบบต่างๆ ในร่างกายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง   หนังสือเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา […]

418 total views, no views today