การประกวดสื่อโปสเตอร์จุลชีววิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ ข่าวสารต่างๆ, มัธยมศึกษาปีที่3, สื่อการเรียนการสอน

           ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ British Mycological Society (BMS) และ Microbiology in Schools Advisory Committee (MiSAC) ประเทศสหราชอาณาจักร ได้จัดให้มีการประกวดสื่อโปสเตอร์จุลชีววิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น บัดนี้คณะกรรมการตัดสินการประกวดสื่อโปสเตอร์จุลชีววิทยาได้พิจารณาตัดสินผลการประกวดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ดังนี้       310 total views, 2 views today

310 total views, 2 views today

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะชีววิทยา

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ ข่าวสารต่างๆ

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม พร้อมทั้งหัวข้อการอบรม รุ่นที่ 2                       รายชื่อรุ่นที่ 2 วันที่ 17-19 กรกฎาคม 2556   (หากรายชื่อไม่ถูกต้อง  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สาขาชีววิทยา สสวท. โทรศัพท์ 02 3924021 ต่อ 1402-1406)  หมายเหตุ รับสมัครเข้ารับการอบรมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 34 total views, 1 views today

34 total views, 1 views today

รับสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะชีววิทยา

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ ข่าวสารต่างๆ

      สาขาชีววิทยา สสวท. มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะปฏิบัติการทางชีววิทยาเพื่อให้ครูผู้สอนได้เพิ่มพูนทักษะปฏิบัติการด้านต่างๆ และสร้างความมั่นใจแก่ครูผู้สอนในการสอนปฏิบัติการแก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 2 (download ใบสมัคร)     รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2556 มี 3 หัวข้อ ได้แก่           1. กายวิภาคของสัตว์            2. เทคนิคการระบุพืช สัณฐานวิทยาของพืช                    3. กิจกรรมในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานชีววิทยา และรายวิชาเพิ่มเติม       ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมการอบรมได้ที่นี่ (download ใบสมัคร)   รับสมัครเข้ารับการอบรม ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สาขาชีววิทยา สสวท. โทรศัพท์ 02 3924021 ต่อ 1402-1406   29 total views, no views today

29 total views, no views today

Dr. Margaret A. Whalley ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนจุลชีววิทยา จาก MISAC

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ ข่าวสารต่างๆ

  Dr. Margaret A. Whalley ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนจุลชีววิทยา จาก MISAC (Microbiology in Schools Advisory Committee) ของประเทศอังกฤษ มาเป็นที่ปรึกษาและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิชาการสาขาชีววิทยา ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน  – 4 ธันวาคม 2555      ในการนี้ จะมีกิจกรรมไปเยี่ยมโรงเรียนเพื่อสังเกตการณ์การจัดเรียนการสอนวิชาชีววิทยาของประเทศไทย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Technique in Microbiology ให้กับครูผู้สอนในโรงเรียน พสวท. ณ ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ตึกอำนวยการชั้น 4 สสวท. ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2555 และเป็นที่ปรึกษาให้กับนักวิชาการสาขาชีววิทยาในการจัดทำสื่อการสอนเกี่ยวกับจุลชีววิทยาสำหรับนักเรียน     Dr. Margaret และ อ.วิลาส รัตนานุกุล นักวิชาการสาขาชีววิทยา ร่วมกันทำปฏิบัติการเทคนิคปลอดเชื้อเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ   นักวิชาการสาขาชีววิทยาและนักวิชาการสาขา พสวท.และสคสค. ทดลองทำปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 51 total views, no views today

51 total views, no views today