การประกวดสื่อโปสเตอร์จุลชีววิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ ข่าวสารต่างๆ, มัธยมศึกษาปีที่3, สื่อการเรียนการสอน

           ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ British Mycological Society (BMS) และ Microbiology in Schools Advisory Committee Read More.

478 total views, 0 views today

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะชีววิทยา

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ ข่าวสารต่างๆ

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม พร้อมทั้งหัวข้อการอบรม รุ่นที่ 2                       รายชื่อรุ่นที่ 2 วันที่ 17-19 กรกฎาคม 2556   (หากรายชื่อไม่ถูกต้อง  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สาขาชีววิทยา สสวท. โทรศัพท์ Read More.

43 total views, no views today

รับสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะชีววิทยา

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ ข่าวสารต่างๆ

      สาขาชีววิทยา สสวท. มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะปฏิบัติการทางชีววิทยาเพื่อให้ครูผู้สอนได้เพิ่มพูนทักษะปฏิบัติการด้านต่างๆ และสร้างความมั่นใจแก่ครูผู้สอนในการสอนปฏิบัติการแก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 2 (download ใบสมัคร)     รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ Read More.

41 total views, no views today

Dr. Margaret A. Whalley ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนจุลชีววิทยา จาก MISAC

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ ข่าวสารต่างๆ

  Dr. Margaret A. Whalley ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนจุลชีววิทยา จาก MISAC (Microbiology in Schools Advisory Committee) ของประเทศอังกฤษ มาเป็นที่ปรึกษาและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิชาการสาขาชีววิทยา ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน  – 4 ธันวาคม 2555      ในการนี้ Read More.

61 total views, no views today