ภาพถ่ายการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนความรู้และทักษะปฏิบัติการ วันที่ 23 -25 มีนาคม 2558

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ กลุ่มเป้าหมาย, ข่าวสารต่างๆ, ครู, ชีววิทยา, วิทยาศาสตร์, วิทยาศาสตร์--ชีววิทยา, สิ่งสืบต่อพันธุกรรม, ยีน (Genes), โครงสร้างและหน้าที่ของพืช (Plant structure and function)

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนความรู้และทักษะปฏิบัติการ ทางชีววิทยา
ในหนังสือเรียนรายวิชา เพิ่มเติมชีววิทยา เล่ม 3 และเล่ม 4

116 total views, 1 views today

หนังสือชีววิทยาออกใหม่ !!! หนังสือเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ ข่าวสารต่างๆ

      สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดทำหนังสือเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่ที่ต้องการเพิ่มศักยภาพของตนเองทางด้านวิทยาศาสตร์ ในการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการคิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนผู้สนใจใฝ่เรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งเพิ่มเติมไปจากหลักสูตรที่กำหนด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้เรียนรู้ควบคู่ไปกับหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมชีววิทยาที่นักเรียนได้เรียนอยู่แล้ว    คลิกเพื่อดูตัวอย่างภาพภายในเล่มเพิ่มเติม     347 total views, no views today

347 total views, no views today

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนความรู้และทักษะปฏิบัติการทางชีววิทยาชีววิทยา 2558

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ ข่าวสารต่างๆ, ครู

ตามที่ สสวท. สาขาชีววิทยาได้เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนความรู้และทักษะปฏิบัติการ ทางชีววิทยาในหนังสือเรียนรายวิชา เพิ่มเติมชีววิทยา เล่ม 3 และเล่ม 4  (http://biology.ipstweb.com/?p=2293) สาขาชีววิทยาจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมทั้ง 2 รุ่น แยกตามหัวข้อ ดังรายชื่อด้านล่าง รุ่นที่ 1 เล่ม 3 และ เล่ม 4 รุ่นที่ 2 เล่ม 3 และ เล่ม 4  หรือตรวจสอบที่ https://drive.google.com/file/d/0B6ArcajcQdvdZms4SzNCQUZsVmc/view?usp=sharingขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมตรวจสอบความถูกต้องของ ชื่อ-นามสกุล และสถานที่ทำงาน เพื่อความถูกต้องในการออกวุฒิบัตร  หากรายชื่อมีข้อผิดพลาดหรือมีข้อสงสัยให้แจ้งที่ โทรศัพท์ 02-3924021 ต่อ 1404 ในวันเวลาราชการเท่านั้น E-mail pwein@ipstweb.com panick.wei@gmail.com 61 total views, no views today

61 total views, no views today

รับสมัครประกวดสื่อโปสเตอร์จุลชีววิทยาระดับชั้นม.ปลาย(ปิดรับส่งผลงาน)

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ กลุ่มเป้าหมาย, ข่าวสารต่างๆ, ครู, นักเรียน

               ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ British Mycological Society (BMS) และ Microbiology in Schools Advisory Committee (MiSAC) ประเทศสหราชอาณาจักร จะจัดให้มีการประกวดสื่อโปสเตอร์จุลชีววิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเพิ่มความตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของฟังไจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพให้แก่บุคคลทั่วไป โดยโปสเตอร์ที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับรางวัลจะนำไปจัดแสดง      ในงานอบรมวิชาการเห็ดราวิทยา “Mycology in Southeast Asia” ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ จังหวัดขอนแก่น                  รางวัลสำหรับผู้ชนะรางวัลที่ 1 เงินรางวัลมูลค่า 15,000 บาทรางวัลที่ 2 เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาทรางวัลที่ 3 เงินรางวัลมูลค่า […]

80 total views, no views today

เพิ่มพูนความรู้และทักษะปฏิบัติการทางชีวะ 58 (ปิดแล้ว)

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ ข่าวสารต่างๆ

ขณะนี้มีผู้เข้ารับการอบรมเต็มแล้วทั้ง 2 รุ่น จึงขอปิดการรับสมัครก่อนวันที่ 3 มี.ค. 2558 **สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ส่งหลักฐานการโอนเงินรีบดำเนินการโดยเร็ว มิฉะนั้นจะให้สิทธิ์กับผู้ที่ส่งเอกสารครบก่อนหรือถูกตัดสิทธิ์ในการอบรม**สาขาชีววิทยา สสวท. มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนความรู้และทักษะปฏิบัติการทางชีววิทยาในหนังสือเรียนรายวิชา เพิ่มเติมชีววิทยา เล่ม 3 และเล่ม 4 เพื่อให้ครูผู้สอนได้เพิ่มพูนทักษะปฏิบัติการด้านต่างๆ และสร้างความมั่นใจแก่ครูผู้สอนในการสอนปฏิบัติการแก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่  1 ระหว่างวันที่ 23-25 มี.ค. 2558  รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-10 มิ.ย. 2558 มี 2 หัวข้อ ได้แก่  1.  เพิ่มพูนความรู้และทักษะปฏิบัติการในหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เล่ม 3 (พืช)  2. เพิ่มพูนความรู้และทักษะปฏิบัติการในหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เล่ม 4 (พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ)ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมการอบรมและรายละเอียดกำหนดการอบรมได้ที่นี่        download ใบสมัครและกำหนดการ หรือ  downloadหนังสือนำเรื่อง สามารถส่งสำเนาหลักฐานใบสมัคร และหลักฐานการโอนเงิน ได้ที่ 1. E-mail: pwein@ipstweb.com […]

2,422 total views, 2 views today