การประกวดสื่อโปสเตอร์จุลชีววิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ ข่าวสารต่างๆ, มัธยมศึกษาปีที่3, สื่อการเรียนการสอน

           ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ British Mycological Society (BMS) และ Microbiology in Schools Advisory Committee (MiSAC) ประเทศสหราชอาณาจักร ได้จัดให้มีการประกวดสื่อโปสเตอร์จุลชีววิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น บัดนี้คณะกรรมการตัดสินการประกวดสื่อโปสเตอร์จุลชีววิทยาได้พิจารณาตัดสินผลการประกวดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ดังนี้       425 total views, 0 views today

425 total views, 0 views today