Streptomyces

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ ครู, ชีววิทยา, นักเรียน, บทความ, บุคคลทั่วไป, มัธยมศึกษาปีที่6, สิ่งมีชีวิต (Living things), เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)

Streptomyces สามารถสร้างสารทุติยภูมิได้หลายชนิด

8,226 total views, 0 views today

พลาสติกกับสิ่งแวดล้อม

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ biochemistry, Uncategorized, กลุ่มเป้าหมาย, ครู, นักเรียน, บทความ, บทความปี 2558, บทความปี 2558, บุคคลทั่วไป, มัธยมศึกษาปีที่4, มัธยมศึกษาปีที่6, ระบบนิเวศ (Ecosystems), วิทยาศาสตร์--ชีววิทยา

พลาสติกเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่ใช้งานได้หลากหลายและสะดวก ทำให้ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางทั่วโลก

3,301 total views, 0 views today

การปลูกถั่วบำรุงดินได้จริงหรือ

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ Uncategorized, ครู, ชีววิทยา, นักเรียน, บทความ, บทความปี 2558, บุคคลทั่วไป, มัธยมศึกษาปีที่5, วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยีการเกษตร (Agriculture technology), เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)

การปรับปรุงบำรุงดินเพื่อแก้ปัญหาดินเสื่อมโทรมมีมากมายหลายวิธีแตกต่างกันไปตามสภาพปัญหาของดิน

12,326 total views, 0 views today

ไมคอร์ไรซากับการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิบนภูเขาฟูจิ

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ ครู, ชีววิทยา, นักเรียน, บทความ, บทความปี 2558, บุคคลทั่วไป, มัธยมศึกษาปีที่4, มัธยมศึกษาปีที่6, ระบบนิเวศ (Ecosystems)

เอคโตไมคอร์ไรซาช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างไร

1,078 total views, 0 views today

การตอบสนองทางสรีรวิทยาต่อความเครียด

เขียนโดย pwein เมื่อ . หัวข้อ frontpage, คลังความรู้, ชีววิทยา, บทความ, บทความปี 2558, บุคคลทั่วไป, วิทยาศาสตร์

การเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ วิถีชีวิตความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพ ล้วนมาจากปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเกิดจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน

16,693 total views, 0 views today