เมียร์แคท (Meerkat)

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ เมษายน 2556

เมียร์แคท (Meerkat)

เมียร์แคท (Meerkat) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Suricata suricatta

เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม (mammal) จัดอยู่ในวงศ์ Herpestidae วงศ์เดียวกับพังพอน อยู่รวมกันเป็นฝูง
อาศัยและหาอาหารในโพรงที่ขุดขึ้น มีประสาทสัมผัสไวเพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์นักล่า เช่น เหยี่ยว งู เป็นต้น


สถานที่: สวนสัตว์ดุสิต กรุงเทพฯ

ผู้ถ่าย: นางสาวปาณิก  เวียงชัย

689 total views, 0 views today

Tags: