สรุปการศึกษาพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 2547

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ บทความ, บทความปี 2548

47-12-1

                                                                                                                                                                  สาขาชีววิทยา สสวท.

 ความเป็นมาของการศึกษาพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ Inquiry Cycle 

                    การจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพทุกๆด้านยังอยู่ใน ขอบเขตจำกัด การพัฒนาผู้เรียนทางด้านสติปัญญาจะเป็นด้านที่ได้รับความเอาใจใสมากกว่าด้านอื่นๆ แต่ยังขาดการส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาด้านการคิด การพัฒนาความสามารถด้านการคิดหรือการสอน ทักษะการคิดเป็นมโนมติที่นักการศึกษาของไทยและต่างประเทศให้ความสนใจมาก การศึกษาวิจัย เกี่ยวกับเรื่องนี้จึงเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญยิ่ง ดังที่ประเวศ วะสี. (2539) กล่าวว่า “การสอนเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิด เป็นการค้นพบทางการศึกษาที่ยิ่งใหญ่ในศตวรรษที่ 21 เพราะเป็นการสอนที่พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาด้วยตนเองและในระบบกลุ่ม เพราะในการปรับตัวต่อไปของชีวิตของผู้เรียนต้องพบกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีต่างๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องมากมาย สิ่งที่ผู้เรียนรับการถ่ายทอดจากครูนั้น อาจจะเป็นสิ่งที่ล้าหลังใช้การไม่ได้ แต่การเรียนเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิด สิ่งที่ติดตัวนักเรียนไปคือวิธีการคิด กระบวนการคิด กระบวนการแสวงหาความรู้ ความสามารถในการกล้าคิด กล้าทำ ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้จะกลายเป็นลักษณะนิสัยของผู้เรียน ในการนำไปสู่การพัฒนาตนเอง สังคมและประเทศชาติต่อไป” 

                    พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 จึงได้กำหนดแนวการจัดการศึกษาเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ในมาตรา 24 ไว้หลายประการ ประการหนึ่งที่สำคัญคือ มุ่งเน้นกระบวนการคิดในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกรมวิชาการ (กรมวิชาการ. 2543) ได้กำหนดจุดหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาไว้ว่า ผู้ที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องมีความสามารถใน การคิด 

                    แต่จากการศึกษาค้นคว้าเอกสาร บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบสภาพปัญหาและสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนโดยตรง 3 ด้าน ซึ่งมีผลต่อคุณภาพของการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา คือ ด้านกระบวนการเรียนการสอน ด้านการวัดและประเมินผลด้านนักเรียน 

                
Last updated 12/22/2009 19:17:57 

557 total views, 0 views today