รวมลิงก์บทเรียนชีววิทยา หลักสูตร 2551 เล่มพื้นฐาน

เขียนโดย biology เมื่อ . หัวข้อ เว็บไซต์

บทที่ 1 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

 1. Ecosystems of our world ส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อหา ในหัวข้อต่าง ๆ เช่น what is a biome, what is an ecosystem และอธิบายถึงไบโอมประเภทต่างๆ เช่น mountains, tundra, savannah เป็นต้น ในแต่ละไบโอมจะมีเสียงของสิ่งมีชีวิตและธรรมชาติประกอบไบโอมนั้นๆ ด้วย และจะมีลิงค์เวปไซต์อื่น ๆ ที่มีรูปภาพประกอบเนื้อหา

 2. ระบบนิเวศ คือ อะไร คลิปวีดีโออธิบายเกี่ยวกับระบบนิเวศ ซึ่งออกอากาศในรายการวันละนิดวิทย์เทคโน
 3. นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม เป็นบทเรียนเกี่ยวกับนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม มีคำถามก่อนเรียนและคำถามท้ายบท
 4. Chain reaction (โซ่อาหาร) เกมเกี่ยวกับโซ่อาหาร และมีการอธิบายถึงคำว่า omnivores (ผู้บริโภคทั้งพืชและสัตว์), carnivores (ผู้บริโภคสัตว์), และ herbivores (ผู้บริโภคพืช)
 5. Game for food chains เกมเกี่ยวกับโซ่อาหาร
 6. Matter recycling and energy flow animation แอนนิเมชั่นแสดงวัฏจักรสาร และการถ่ายทอดพลังงานแบบทิศทางเดียวของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
 7. Carbon cycle animation อธิบายถึงความสำคัญของคาร์บอน วัฏจักรคาร์บอน และมีแอนนิเมชั่นแสดงวัฏจักรคาร์บอน
 8. Carbon cycle game เกมเกี่ยวกับวัฏจักรคาร์บอน พร้อมคำอธิบายเกี่ยวกับคาร์บอนที่อยู่ตามแหล่งต่างๆ ในวัฏจักร เช่น ในชั้นบรรยากาศ ในดินในทะเล เป็นต้น และมีคำถามที่น่าสนใจให้ตอบระหว่างการเล่นเกม
 9. The Global carbon cycle แอนนิเมชั่นพร้อมคำบรรยายถึงกระบวนการต่าง ๆ ของวัฏจักรคาร์บอน และมีคำถามทดสอบความเข้าใจหลังเรียนรู้
 10. Nitrogen cycle animation แอนนิเมชั่นพร้อมคำบรรยายสั้น ๆ แสดงวัฏจักรไนโตรเจน
 11. The Global nitrogen cycle แอนนิเมชั่นพร้อมคำบรรยายถึงกระบวนการต่าง ๆ ของวัฏจักรไนโตรเจน และมีคำถามทดสอบความเข้าใจหลังเรียนรู้
 12. Sulfur cycle แอนนิเมชั่นพร้อมคำบรรยายถึงกระบวนการต่าง ๆ ของวัฏจักรซัลเฟอร์ และมีคำถามทดสอบความเข้าใจหลังเรียนรู้
 13. Phosphorous cycle animation แอนนิเมชั่นพร้อมคำบรรยายถึงกระบวนการต่าง ๆ ของวัฏจักรฟอสฟอรัส และมีคำถามทดสอบความเข้าใจหลังการเรียนรู้
 14. Water cycle แอนนิเมชั่นอธิบายเกี่ยวกับน้ำ แสดงถึงที่มา การเปลี่ยนสภาพ และการหมุนเวียนของน้ำในวัฏจักร
 15. Ecological succession แอนนิเมชั่นแสดงการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศแบบปฐมภูมิ (primary succession) และแบบทุติยภูมิ (secondary succession)
 16. Green House Effect easy to understand คลิปวีดีโออธิบายถึงการเกิดภาวะโลกร้อน
 17. Global warming and the greenhouse effect แอนนิเมชั่นแสดงการเกิดภาวะโลกร้อน (Global warming) และผลของแก๊สเรือนกระจก (greenhouse gases)
 18. Global environmetal issue ประกอบด้วยแอนนิเมชั่น 3 เรื่อง ได้แก่ Ozone layer (ชั้นโอโซน), Greenhouse effect (ปรากฎการณ์เรือนกระจก) และ Acid rain (ฝนกรด) และมีคำถามทดสอบความเข้าใจในแต่ละเรื่อง 
 19. The greenhouse effect แอนนิเมชั่นอธิบายถึงปรากฎการณ์เรือนกระจก โดยมีลิงค์ให้สามารถดาวน์โหลดคำถามมาฝึกทำเพื่อทดสอบความเข้าใจหลังเรียนรู้ผ่านแอนนิเมชั่นอีกด้วย
 20. Climate change : Vital signs of the planet มีข้อมูลอัพเดทขององค์การนาซาเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน และมีการรายงานถึงสภาวะต่าง เช่น ปริมาณของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์, การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก และ ระดับน้ำทะเล เป็นต้น
 21. รังสีอัลตราไวโอเลต อธิบายถึงชนิดของรังสียูวี (UVA, UVB, และ UVC) และอันตรายจากแสงแดด
 22. ความรู้ด้าน 3Rs เป็นความรู้ด้านการลดการใช้ (reduce) การคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (reuse) และการนำขยะมูลฝอยกลับมาผลิตใช้ใหม่ (recycle)

บทที่ 2 ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต


บทที่3 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ

580 total views, 0 views today